ประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการศึกษา2567.pdf

SAFE สถานศึกษาปลอดภัย MOE SAFETY CENTER

ประชาสัมพันธ์ moe.pdf

มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาและสุขภาพอนามัยดีของโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

ประกาศสถานศึกษาปลอดภัย.pdf

ระเบียบการแต่งกายและทรงผมของนักเรียน

คู่มือนักเรียน 2566.pdf

Link อื่นๆ 

Link เว็บไซต์(เก่า)

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ๑๐๙/๒ หมู่ ๒ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๙๗๒๒๙ Mail : ksv@ksv.ac.th