การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565