Ekstraordinært årsmøte 24/6-2019

INVITASJON TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 24/6-2019 FOR KRABYSKOGEN MOTORSPORT (KMS)

Sted: Hveemsenga Gård

Tid: Mandag 24/6-2019 KL19-21

Invitasjonen gjelder alle medlemmer i Krabyskogen Motorsport. Det er ingen nedre aldersgrense for å delta på møtet, men for å være stemmeberettiget må man ha fylt 15 år og ha vært medlem minimum en måned.

Årsmøtet er idrettslagets øverste organ. Alle medlemmer oppfordres til å møte opp og bruke sin mulighet til å påvirke videre utvikling av klubben.

Saker til pkt 6, Eventuelt, sendes til krabyskogenmotorsport@hotmail.com innen 16/6-2019.

DETALJERTE SAKSPAPIRER FÅS TILSENDT PR MAIL PÅ FORESPØRSEL TIL krabyskogenmotorsport@hotmail.com.

Bakgrunn:

Ordinært årsmøte ba om at styret organiserer et ekstraordinært årsmøte innen utgangen av juni 2019. Styret skal i dette ekstraordinære årsmøte redegjøre for konsekvenser med å evt. endre overbygningsorganisasjon fra FMK til NMK. Ekstraordinært årsmøte skal deretter beslutte om man skal søke om slik endring.

Styret i KMS oppfatter at årsmøtet 2019 og majoriteten i klubben ønsker ett felles motorsportsmiljø sammen med NMK Gjøvik. Hvis beslutningen blir å søke om å endre fra FMK til NMK, og ekstraordinært årsmøte deretter pålegger styret å jobbe mot ett felles miljø, vil det være ønskelig at ektraordinært årsmøte bestemmer hvilke rammer styret har for å sikre ett felles motorsportsmiljø (f.eks fusjon, avtaler etc).

Agenda:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

3. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.

4. Ihht vedtak i ordinært årsmøte, bestemme om KMS skal søke om bytte av overbygningsorganisasjon fra FMK til NMK.

5. Gi styret rammer for hvordan prosessen med KMS og NMK Gjøvik skal gjennomføres.

6. Endring av vedtekter som følge av punktene over.

7. Eventuelt