DENNE SIDEN ER NEDLAGT 31/12-2019 .

Ny side er: www.nmkkrabyskogen.no


Krabyskogen Motorsport

ekstraordinært årsmøte 11/12-19

Formell ferdigstilling av fusjonen mellom Krabyskogen Motorpsport og NMK Gjøvik til å bli NMK Krabyskogen.

KRABYSKOGEN MOTORSPORT (org. nr 917507686)

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Sted: FK Toten klubbhus, Rådhusgata 28, 2850 Lena (i sør-enden på Totenhallen, ØTIP)

Tid: Onsdag 11/12-2019 KL 19:00-20:00

Deltagere: 12 personer, se vedlagt liste.

Referat:


1. Alle de stemmeberettigede ble godkjent.

2. Årsmøte valgte følgende:

Dirigent: Ola Johnsrud

Referent: Øyvind J. Myhren

Signatur 1 for protokollen: Stian Engh

Signatur 2 for protokollen: Morten Holje3. Innkallingen og forretningsorden ble godkjent uten kommentarer.

Sakslistens punkt 7 «Eventuelt» ble strøket, da dette ikke er aktuelt for ekstraordinært årsmøte.4. Årsmøtet vedtok med 12 mot 0 stemmer at navnet på klubben skal endres til «NMK Krabyskogen»5. Årsmøtet vedtok med 12 mot 0 stemmer at «Fusjonsplan for NMK Krabyskogen 191127» godkjennes uten kommentarer (vedlagt), og pålegger samtidig styret å implementere ihht den.


Ihht fusjonsplan besluttes medlemskontingent for 2020 til å være

- Senior: 550kr

- Junior: 350kr

- Pensjonist 350kr

- Familie: 350kr6. Årsmøtet vedtok med 12 mot 0 stemmer endring av vedtekter som følge av punktene over, se vedlegg «Vedtekter: NMK Krabyskogen Lov 11/12-2019»


Lena 11/12-2019

__________________________________ _____________________________

Sakspapirer:

· Liste over deltagere.

· Sammendrag av «Fusjonsplan for NMK Krabyskogen»

· Fusjonsplan for NMK Krabyskogen 191127

· Vedtekter: NMK Krabyskogen Lov 11/12-19
___________________________________________________________


KRABYSKOGEN MOTORSPORT (org. nr 917507686)

INVITASJON OG AGENDA TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Sted: FK Toten klubbhus, Rådhusgata 28, 2850 Lena (i sør-enden på Totenhallen, ØTIP)

Tid: Onsdag 11/12-2019 KL 19:00-20:00


Invitasjonen gjelder alle medlemmer i Krabyskogen Motorsport. Det er ingen nedre aldersgrense for å delta på møtet, men for å være stemmeberettiget må man ha fylt 15 år og ha vært medlem minimum en måned.


DETALJERTE SAKSPAPIRER SENDES PÅ FORESPØRSEL PR MAIL TIL krabyskogenmotorsport@hotmail.com .


(Det avholdes et felles informasjonsmøte med NMK Gjøvik direkte etter årsmøtet).


Årsmøtet er idrettslagets øverste organ. Alle medlemmer oppfordres til å møte opp og bruke sin mulighet til å påvirke videre utvikling av klubben.

Saker til pkt 7, Eventuelt, sendes til krabyskogenmotorsport@hotmail.com innen 2/12-2019.
Agenda:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

3. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.

4. Vedta at navnet på klubben endres til «NMK Krabyskogen»

5. Vedta «Fusjonsplan for NMK Krabyskogen».

6. Endring av vedtekter som følge av punktene over.

7. EventueltSakspapirer:

• Sammendrag av «Fusjonsplan for NMK Krabyskogen»

• Fusjonsplan for NMK Krabyskogen.

• Vedtekter for NMK Krabyskogen.