ระบบรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
ปีการศึกษา 2564

ขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนที่สมัคร

หลักสูตรที่เปิดสอน

ม.1
1. ห้องเรียนสามัญ
2. ห้องเรียนกีฬา
3. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คอมพิวเตอร์

ม.4
1. วิทย์ - คณิต (เตรียมวิศวะ)
2. ศิลป์ - ภาษาจีนธุรกิจ
3. ศิลป์ - การจัดการธุรกิจ
4. ศิลป์ - นวัตกรรมการเกษตร
รายละเอียดแผนการเรียน ม.4

ให้นักเรียนกรอกข้อมูลในแบบสมัครออนไลน์ และให้เตรียมเอกสารหลักฐานการสมัคร ซึ่งประกอบด้วย

1. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสูติบัตร และสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน

2. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของบิดา

3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของมารดา

4. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา)

5. หลักฐานการจบชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

6. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

**** เอกสารทั้งหมดให้นำมายื่นที่โรงเรียนในวันที่ 24-28 เมษายน 2564 ****

รายชื่อนักเรียนที่กรอกแบบฟอร์มสมัครแล้ว
(ระบบจะอัพเดทรายชื่อในวันถัดไปหลังจากกรอกแบบฟอร์ม)

ติดต่อสอบถาม โทร. 032-291252 หรือที่ www.facebook.com/krabyai