งานประกันคุณภาพการศึกษา

(Quality Assurance: QA)

ที่มา http://www.kr.ac.th/

งานประกันคุณภาพการศึกษา

การดำเนินการของ QA

1.ประกาศมาตรฐาน-ประกาศค่าเป้าหมาย.pdf

ค่าเป้าหมาย 2562

 1. การดำเนินการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (รายละเอียด)
 2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (รายละเอียด)
 3. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (รายละเอียด) (เพิ่มเติม)
 4. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (รายละเอียด)
 5. ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน (รายละเอียด)
 6. จัดทำรายงานการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด (รายละเอียด)
 7. ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ (รายละเอียด)
 8. การแต่งตั้งคำสั่งผู้รับผิดชอบการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ (รายละเอียด)
 9. การวางแผนเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ (รายละเอียด)

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

 • ผลการประเมินภายในโดยสถานศึกษา 2559
 • ผลการประเมินภายในโดยสถานศึกษา 2560
 • ผลการประเมินภายในโดยสถานศึกษา 2561

ปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารดาวน์โหลด

 • คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
 • รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR)
 • รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 • รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
 • ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ
 • ประกาศ
 • เอกสารอื่นๆ