แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O19ประกาศชี้แจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf