การขับเคลื่อนจริยธรรม

หัวข้อที่ 1 คำสั่งโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ที่ 163/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

o40-คำสั่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม.pdf

หัวข้อที่ 2 พฤติกรรมทางจริยธรรม Do & Don't 

o-40-do_and_dont.pdf

หัวข้อที่ 3 โครงการ อบรมวินัยการรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ 2566 

อบรมวินัย.pdf