กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

พระราชบัญญัติ 

กฎกระทรวง 

ระเบียบการเงินการคลัง 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560