รอบโควต้า


รอบทั่วไป


วิชาชีพระยะสั้น


ขั้นตอนการสมัคร

1. ดาวน์โหลดใบคำร้องขอเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) ดาวน์โหลด

2. กรอกข้อมูลผู้สมัคร ระบุสาขาวิชา และสาขางานเพียง 1 สาขาเท่านั้น

3. เขียนหรือพิมพ์ใบคำร้องให้ครบถ้วน

4. ให้แนบเอกสารดังนี้

4.1 สำเนาใบรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียนที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงว่า 2.75 (ผู้สมัครรอบโควตา ผลการเรียนต้องผ่านทุกรายวิชา

ไม่ติด 0, ร., มส., มผ.)

4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา จำนวน 1 ฉบับ

4.5 สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา จำนวน 1 ฉบับ

5. นำส่งใบคำร้องและเอกสารได้ด้วยตนเอง หรือ ให้ทางโรงเรียนรวบรวม ยื่นต่องานทะเบียน วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 7 มกราคม 2563

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ กรณีพิเศษ(โควตา) ในวันที่ 17 มกราคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์วิทยาลัย www.kpp.ac.th

7. ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฯ รายงานตัว วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563