ขยับ ขับเคลื่อน ร่วมปฏิรูปประเทศด้านการเมือง

BIG ROCK : สถาบันพระปกเกล้า

สถาบันพระปกเกล้า ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (Big Rock 1) และ กิจกรรมปฏิรูป ที่ 5 การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหารัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป (Big Rock 5) ดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565.. อ่านเพิ่มเติม คลิก

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ นำไปสู่การกำหนดเป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ จำนวน 11 คณะ ได้แก่
1) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
2) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
3) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
4) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
5) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
6) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
8) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน
9) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
10) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
11) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ได้นำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ “ประเด็นความมั่นคง” มาจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) 5 กิจกรรม ได้แก่

1) การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ
3) การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
4) การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง
5) การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหารัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป

ข้อมูลเพิ่มเติม : ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ คลิกที่นี่