ระบบจัดการข้อมูลนักเรียน

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ระบบจัดการข้อมูลนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดทำขึ้นสำหรับครูและบุคลากรของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เท่านั้น

วิธีการใช้งานระบบ

1. ผู้ใช้งานต้องมี G-mail ภายใต้โดเมนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ชื่อผู้ใช้@kpaos.ac.th

2. ผู้ใช้ต้องลงชื่อเข้าใช้ G- mail ข้างต้นก่อนใช้งาน

3. การใช้งานผ่านมือถือให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ ผ่าน G- mail โรงเรียนภายใต้โดเมนโรงเรียน

4. QR Code สำหรับนักเรียนสามารถติดต่อขอรอบได้จาก Admin จาก e-mail kpaoskb@kpaos.ac.th

หรือดาวน์โหลดได้ ตามลิงค์นี้ QR CODE ของนักเรียนทุกระดับชั้น

5. การบันทึกตารางโฮมรูมให้นักเรียนเลือกคาบที่ เป็นคาบที่ "10" สำหรับการบันทึกการเข้าโฮมรูมของนักเรียน