academic department

คุณครูส่งรางวัลจากการแข่งขันระดับต่าง ๆ

การลงข้อมูลการอบรมของบุคลากร

นักเรียนตรวจสอบ งาน ชิ้นงานของแต่ละวิชาได้ที่นี่

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

นักเรียนสามารถใช้อีเมลโรงเรียนล็อคอิน office 365 ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ต้องใช้รหัสครั้งแรกตามนี้

นักเรียนที่เรียน IS ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาคู่มือ พร้อมทั้งส่งรายงานได้ในเว็บไซต์

การส่งผลงานจากการจัดการเรียนการสอนของคุณครูรายบุคคล ตามกลุ่มสาระ

ให้นักเรียนศึกษาระเบียบงานทะเบียนและวัดผล เพื่อความรวดเร็วในการขอเอกสารและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ