ผลงาน รางวัล ผู้บริหาร

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา

ปีการศึกษา ๒๕๖๔

นางวรวรรณี วัฒนศิริ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖ ประเภทผู้สนับสนุน

นางวรวรรณี วัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา ได้รับประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖ ประเภทผู้สนับสนุน โดย เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖

นางวรวรรณี วัฒนศิริ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๔ ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา มีการพัฒนางานอย่างน้อย ๕ ผลงาน และผ่านการรับรองตามเกณฑ์กำหนดอย่างครบถ้วน

นางวรวรรณี วัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๔ ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา มีการพัฒนางานอย่างน้อย ๕ ผลงาน และผ่านการรับรองตามเกณฑ์กำหนดอย่างครบถ้วน ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม (ประเภทการบริหารจัดการ)

นางวรวรรณี วัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๒ การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม (ประเภทการบริหารจัดการ) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดย ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

รางวัลชนะเลิศ ผลงานกิจกรรม "คุรุชน คนคุณธรรม" ประเภทผู้บริหาร ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

นางวรวรรณี วัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ผลงานกิจกรรม "คุรุชน คนคุณธรรม" ประเภทผู้บริหาร ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

รางวัลชนะเลิศ ผลงาน "นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี" ประเภทนวัตกรรมการบริหาร ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

นางวรวรรณี วัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ผลงาน "นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี" ประเภทนวัตกรรมการบริหาร ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โล่ประกาศเกียรติคุณ สามารถบริหารโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพและสมควรได้รับการยกย่อง ประจำปี ๒๕๖๓

นางวรวรรณี วัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สามารถบริหารโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพและสมควรได้รับการยกย่อง ประจำปี ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดย มูลนิธิผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาศึกษาแห่งประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศเหรียญทองเกียรติยศ ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา สาขา การส่งเสริมกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การคัดเลือกรางวัล KPPE Awards ปีการศึกษา ๒๕๖๓

นางวรวรรณี วัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองเกียรติยศ ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา สาขา การส่งเสริมกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การคัดเลือกรางวัล KPPE Awards ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖ โดย ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

รางวัลชนะเลิศเหรียญทองเกียรติยศ ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา สาขา การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา การคัดเลือกรางวัล KPPE Awards ปีการศึกษา ๒๕๖๓

นางวรวรรณี วัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองเกียรติยศ ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา สาขา การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา การคัดเลือกรางวัล KPPE Awards ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดย ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

รางวัลชนะเลิศเหรียญทองเกียรติยศ ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา สาขา การยกระดับคุณภาพการศึกษา การคัดเลือกรางวัล KPPE Awards ปีการศึกษา ๒๕๖๓

นางวรวรรณี วัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองเกียรติยศ ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา สาขา การยกระดับคุณภาพการศึกษา การคัดเลือกรางวัล KPPE Awards ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดย ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางวรวรรณี วัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา เป็นผู้เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ผ่านการพัฒนาหลักสูตร "ครูผู้นิเทศเครือข่ายการนิเทศ สพม.กำแพงเพชร" โครงการพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM ๔๑ MODEL

นางวรวรรณี วัฒนศิริ ผ่านการพัฒนาหลักสูตร "ครูผู้นิเทศเครือข่ายการนิเทศ สพม.กำแพงเพชร" โครงการพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM ๔๑ MODEL ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัดในพื้นที่ระดับภาค ภายใต้โครงการ TFE

นางวรวรรณี วัฒนศิริ ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัดในพื้นที่ระดับภาค ภายใต้โครงการ TFE : Teams For Education ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

นางวรวรรณี วัฒนศิริ เป็นผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562

นางวรวรรณี วัฒนศิริ ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติคุณผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น และบุคคลที่มีผลการปฏิบัติภารกิจด้านการมัธยมศึกษาไทยเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ประจำปี 2562 โดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

นางวรวรรณี วัฒนศิริ ได้รับรางวัล เป็นครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ โดย ชมรมครูอำเภอโกสัมพีนคร

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561

นางวรวรรณี วัฒนศิริ ได้รับรางวัล เป็นครุดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒