ผลงาน รางวัล ผู้บริหาร โรงเรียนโกสัมพีวิทยา

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561

นางวรวรรณี วัฒนศิริ ได้รับรางวัล เป็นครุดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒