ผลงาน รางวัล ผู้บริหาร

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา

ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัดในพื้นที่ระดับภาค ภายใต้โครงการ TFE

นางวรวรรณี วัฒนศิริ ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัดในพื้นที่ระดับภาค ภายใต้โครงการ TFE : Teams For Education ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

นางวรวรรณี วัฒนศิริ เป็นผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562

นางวรวรรณี วัฒนศิริ ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติคุณผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น และบุคคลที่มีผลการปฏิบัติภารกิจด้านการมัธยมศึกษาไทยเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ประจำปี 2562 โดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

นางวรวรรณี วัฒนศิริ ได้รับรางวัล เป็นครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ โดย ชมรมครูอำเภอโกสัมพีนคร

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561

นางวรวรรณี วัฒนศิริ ได้รับรางวัล เป็นครุดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒