ผลงาน รางวัล นักเรียน โรงเรียนโกสัมพีวิทยา

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การนำเสนอกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ : Active Learning

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า เด็กหญิงอภิวดี หล้าหลั่ง เด็กหญิงสุพรรษา ศรศิลป์ และเด็กหญิงกัลยาณี พันชม ได้ผ่านการนำเสนอกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ : ActiveLearning รายการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ รางวัล เหรียญทอง โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เชิงรุก : Active Learning ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เดือนกันยายน ๒๕๖๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

รางวัลชมเชย การประกวด OTOP Junior Contest ประเภทอาหาร

กลุ่มต้นกล้าโกสัมพีวิทยา โรงเรียนโกสัมพีวิทยา ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด OTOP Junior Contest ประเภทอาหาร ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดย กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 • นางสาวอัญชลี จันทะเสน รางวัลระดับ เหรียญทอง การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.๔ –ม.๖ การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปี ๒๕๖๐ ระดับชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นางสาวอัญชลี จันทะเสน รางวัลระดับ เหรียญทอง การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.๔ –ม.๖ การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปี ๒๕๖๐ ระดับภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รางวัลระดับ เหรียญทอง การแข่งขันละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑ –ม.๖ การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปี ๒๕๖๐ ระดับภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑. นายกฤษฎา มีศรี ๒. เด็กชายจารุกิตติ์ บัวพรม ๓. นายชนสรณ์ พุ่มพวง ๔. นางสาวชุติมา มะปะโพธิ์ ๕. นายธีรโชติ วงษ์ศาจุ้ย ๖. นางสาวนฤมล โยธาธรรม ๗. นายพิษณุ เวกสูงเนิน ๘. เด็กชายภาณุวัฒน์ ชัยมงคล ๙. นายภานุวัฒน์ ชนชนะ ๑๐. นางสาวรักธนา แซ่ม้า ๑๑. นางสาวรัตนา ขวัญมา ๑๒. นางสาวลักขณา ดอกไม้ ๑๓. เด็กชายวัชระ ยี่โพธิ์ ๑๔. นายวีระชัย โสมา ๑๕. นายสรศักดิ์ ภูมิศรี ๑๖. นายอรรถพล ณรงค์เปลี่ยน ๑๗. นางสาวอาทิตยา ศักดิ์ทอง ๑๘. นางสาวอารยา ปานน้อย ๑๙. นางสาวอำพร ขวัญมา ๒๐. นางสาวเพ็ญนภา อาจสาริกร
 • นางสาวอัญชลี จันทะเสน รางวัลระดับ เหรียญทอง กิจกรรม การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.๔ –ม.๖ การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปี ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • รางวัลระดับ เหรียญทอง การแข่งขันละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑ –ม.๖ การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปี ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ ๑. นายกฤษฎา มีศรี ๒. เด็กชายจารุกิตติ์ บัวพรม ๓. นายชนสรณ์ พุ่มพวง ๔. นางสาวชุติมา มะปะโพธิ์ ๕. นายธีรโชติ วงษ์ศาจุ้ย ๖. นางสาวนฤมล โยธาธรรม ๗. นายพิษณุ เวกสูงเนิน ๘. เด็กชายภาณุวัฒน์ ชัยมงคล ๙. นายภานุวัฒน์ ชนชนะ ๑๐. นางสาวรักธนา แซ่ม้า ๑๑. นางสาวรัตนา ขวัญมา ๑๒. นางสาวลักขณา ดอกไม้ ๑๓. เด็กชายวัชระ ยี่โพธิ์ ๑๔. นายวีระชัย โสมา ๑๕. นายสรศักดิ์ ภูมิศรี ๑๖. นายอรรถพล ณรงค์เปลี่ยน ๑๗. นางสาวอาทิตยา ศักดิ์ทอง ๑๘. นางสาวอารยา ปานน้อย ๑๙. นางสาวอำพร ขวัญมา ๒๐. นางสาวเพ็ญนภา อาจสาริกร
 • นางสาวธนพร ผุยพอกสิน นางสาวสุจิวรรณ เขินไพร รางวัลระดับ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.๔ –ม.๖ การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปี ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • นายธนกร หนองหาญ นายธนวัตร เกลียวทอง รางวัลระดับ เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๑–ม.๖ การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปี ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ทีม โกสัมพีวิทยา ๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการตัดต่อคลิปวิดีโอ (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖) หัวข้อ “สื่อส่งเสริมการเรียนรู้” ภายใต้โครงการ การพัฒนาโรงเรียนชุมชนยุคใหม่ ผ่านระบบเครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลคลองน้ำไหล (โรงเรียนบ้านบึงหล่ม) นางสาวธนพร ผุยพอกสิน นางสาวสุจิวรรณ เขินไพร นายธนกร หนองหาญ นายธนวัตร เกลียวทอง
 • ทีม โกสัมพีวิทยา ๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการสร้างหนังสืออิเล็กรอนิกส์ (E-book) (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖) หัวข้อ “สื่อส่งเสริการเรียนรู้” ภายใต้โครงการ การพัฒนาโรงเรียน ชุมชนยุคใหม่ผ่านระบบเครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลคลองน้ำไหล (โรงเรียนบ้านบึงหล่ม) นางสาวธนพร ผุยพอกสิน นางสาวสุจิวรรณ เขินไพร
 • รางวัลระดับ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๔ –ม.๖ การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปี ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ นายทองสุข สินธพเรืองกุล นางสาวแสงระวี ต๊ะถาวงค์
 • รางวัลระดับ เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น ม.๔ –ม.๖ การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปี ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ นางสาวอัญชลี จันทเสน
 • รางวัลระดับ เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.๔ –ม.๖ การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปี ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ นายธนาวุฒิ สังขทรัพย์