ผลงาน รางวัล นักเรียน

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา

ปีการศึกษา ๒๕๖๔

นางสาวนัชชา แก้วเป็ง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาแลกแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ ๑ ปี รุ่น ๖๑ (๒๕๖๕-๒๕๖๖)

นางสาวนัชชา แก้วเป็ง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาแลกแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ ๑ ปี รุ่น ๖๑ (๒๕๖๕-๒๕๖๖) โดย โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รางวัลชมเชยอันดับ ๒ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ระดับจังหวัดกำแพงเพชร

นางสาวรุ่งนภา ภักดีน่วม นางสาววรรณิสา จูมม่วง นางสาวภิญญาพัชญ์ หนชัย นางสาวนัชชา แก้วเป็ง นางสาวดวงเนตร กันธิยะ และนางสาวกัลยาณี บุษบก นักเรียนโรงเรียนโกสัมพีวิทยา ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ ๒ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ระดับจังหวัดกำแพงเพชร งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม

นางสาวนริศรา ถาวร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มอบเกียรติบัตรให้ไว้ เพื่อแสดงว่า นางสาวนริศรา ถาวร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาไทย โครงการบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยสู่ชุมชน โปรแกรมวิชาภาษาไทย ประจำปี 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

เด็กชายฌานนท์ พงษ์สาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา สอบได้คะแนนลำดับที่ ๑ ระดับเขตพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ มอบเกียรติบัตรให้เด็กชายฌานนท์ พงษ์สาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา สอบได้คะแนนลำดับที่ ๑ ระดับเขตพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒


นายศุภชัย นุชเจริญ เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรม "วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในวัยเด็กแห่งชาติจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๓

นายเชาวลิต แสดงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบเกียรติบัตรให้ไว้ เพื่อแสดงว่า นายศุภชัย นุชเจริญ เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรม "วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในวัยเด็กแห่งชาติจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๓ ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ เดือนมกราคม ๒๕๖๓

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เด็กหญิงดวงเนตร กันธิยะ กลุ่มต้นกล้าโกสัมพีวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด OTOP Junior Contest ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน มอบเกียรติบัตรให้ไว้ เพื่อแสดงว่า เด็กหญิงดวงเนตร กันธิยะ ชมรมต้นกล้าโกสัมพีวิทยา Furniture Kids โรงเรียนโกสัมพีวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด OTOP Junior Contest ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก โดย กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เด็กชายอนนท์ จีนใจเย็น กลุ่มต้นกล้าโกสัมพีวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด OTOP Junior Contest ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน มอบเกียรติบัตรให้ไว้ เพื่อแสดงว่า เด็กชายอนนท์ จีนใจเย็น ชมรมต้นกล้าโกสัมพีวิทยา Furniture Kids โรงเรียนโกสัมพีวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด OTOP Junior Contest ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก โดย กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เด็กชายสุทัศน์ ประเทือง กลุ่มต้นกล้าโกสัมพีวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด OTOP Junior Contest ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน มอบเกียรติบัตรให้ไว้ เพื่อแสดงว่า เด็กชายสุทัศน์ ประเทือง ชมรมต้นกล้าโกสัมพีวิทยา Furniture Kids โรงเรียนโกสัมพีวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด OTOP Junior Contest ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก โดย กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด OTOP Junior Contest ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก

กลุ่มต้นกล้าโกสัมพีวิทยา โรงเรียนโกสัมพีวิทยา ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด OTOP Junior Contest ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก โดย กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด OTOP Junior Contest ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก

ชมรมต้นกล้าโกสัมพีวิทยา โรงเรียนโกสัมพีวิทยา Furniture Kids ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด OTOP Junior Contest ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก โดย กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

นายกิตติเดช คำสนอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวิดีโอสร้างสรรค์ ประเภททีม ภายใต้หัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อ ตามโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร

นายเชาวลิต แสดงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบเกียรติบัตรให้ไว้ เพื่อแสดงว่า นายกิตติเดช คำสนอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวิดีโอสร้างสรรค์ ประเภททีม ภายใต้หัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อ ตามโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๒

นายณภัทร ยิ้มละมัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวิดีโอสร้างสรรค์ ประเภททีม ภายใต้หัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อ ตามโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร

นายเชาวลิต แสดงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบเกียรติบัตรให้ไว้ เพื่อแสดงว่า นายณภัทร ยิ้มละมัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวิดีโอสร้างสรรค์ ประเภททีม ภายใต้หัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อ ตามโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๒

นายศรัณย์ เศวตกุญชร ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวิดีโอสร้างสรรค์ ประเภททีม ภายใต้หัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อ ตามโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร

นายเชาวลิต แสดงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบเกียรติบัตรให้ไว้ เพื่อแสดงว่า นายศรัณย์ เศวตกุญชร ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวิดีโอสร้างสรรค์ ประเภททีม ภายใต้หัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อ ตามโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๒

เด็กชายกิตตินันท์ สระทองอ่อน ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวิดีโอสร้างสรรค์ ประเภททีม ภายใต้หัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อ ตามโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร

นายเชาวลิต แสดงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบเกียรติบัตรให้ไว้ เพื่อแสดงว่า เด็กชายกิตตินันท์ สระทองอ่อน ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวิดีโอสร้างสรรค์ ประเภททีม ภายใต้หัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อ ตามโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๒

เด็กชายเศรษฐวัฒน์ พรมแก้ว ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวิดีโอสร้างสรรค์ ประเภททีม ภายใต้หัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อ ตามโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร

นายเชาวลิต แสดงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบเกียรติบัตรให้ไว้ เพื่อแสดงว่า เด็กชายเศรษฐวัฒน์ พรมแก้ว ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวิดีโอสร้างสรรค์ ประเภททีม ภายใต้หัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อ ตามโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๒

เด็กชายณัฐพล รอดเป้า ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวิดีโอสร้างสรรค์ ประเภททีม ภายใต้หัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อ ตามโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร

นายเชาวลิต แสดงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบเกียรติบัตรให้ไว้ เพื่อแสดงว่า เด็กชายณัฐพล รอดเป้า ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวิดีโอสร้างสรรค์ ประเภททีม ภายใต้หัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อ ตามโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๒

นายปฏิภาณ สมีนาง ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวิดีโอสร้างสรรค์ ประเภททีม ภายใต้หัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อ ตามโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร

นายเชาวลิต แสดงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบเกียรติบัตรให้ไว้ เพื่อแสดงว่า นายปฏิภาณ สมีนาง ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวิดีโอสร้างสรรค์ ประเภททีม ภายใต้หัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อ ตามโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๒

นางสาวช่อฉัตร แสงมุกข์ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวิดีโอสร้างสรรค์ ประเภททีม ภายใต้หัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อ ตามโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร

นายเชาวลิต แสดงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบเกียรติบัตรให้ไว้ เพื่อแสดงว่า นางสาวช่อฉัตร แสงมุกข์ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวิดีโอสร้างสรรค์ ประเภททีม ภายใต้หัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อ ตามโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๒

นายศุภชัย นุชเจริญ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวิดีโอสร้างสรรค์ ประเภททีม ภายใต้หัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อ ตามโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร

นายเชาวลิต แสดงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบเกียรติบัตรให้ไว้ เพื่อแสดงว่า นายศุภชัย นุชเจริญ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวิดีโอสร้างสรรค์ ประเภททีม ภายใต้หัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อ ตามโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • เด็กหญิงชญานนท์ สอนกรอง รางวัลระดับ เหรียญทองแดง การประกวดการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • นางสาวอริสา บุญมาก รางวัลระดับ เหรียญทอง การประกวดการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • เด็กหญิงณัฐนันท์ จูแนบ รางวัลระดับ เหรียญทองแดง การประกวดการการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • นางสาวนวนันท์ มูลที รางวัลระดับ เหรียญทองแดง การประกวดการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • นางสาวดวงเนตร กันธิยะ รางวัลระดับ เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันกับที่ 2 การประกวดการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • นายสิทธิพงศ์ จ้อยชะรัต รางวัลระดับ เหรียญเงิน การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • เด็กหญิงกฤษณา วงค์แสนสุข รางวัลระดับ เหรียญทองแดง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • นางสาวพรพรรณ ลายอด รางวัลระดับ เหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • เด็กชายนันทพิพัฒน์ มุลิตา รางวัลระดับ เหรียญทองแดง การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • นางสาวจามร จั่นจีน รางวัลระดับ เหรียญทองแดง การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • เด็กหญิงณัฐฑิมา ทองมี รางวัลระดับ เหรียญเงิน การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • นางสาวธัญชนก วงค์จันทร์ นางสาวศุภรัตน์ รอดเริญ รางวัลระดับ เหรียญทองแดง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • เด็กชายจิรภาส สายสำอาง เด็กหญิงพิริษา ขันทมูล รางวัลระดับ เหรียญทอง การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • นายพุทธิพงษ์ สุทธิรักษ์ รางวัลระดับ เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • เด็กชายกิตตินันท์ สระทองอ่อน เด็กหญิงศศิธร สุทธิรักษ์ รางวัลระดับ เหรียญเงิน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • นางสาวกอแก้วใส สระทองเทียม รางวัลระดับ เหรียญเงิน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • เด็กหญิงกีรนันท์ มีชัย เด็กหญิงนภาพร ปาระพิมพ์ เด็กหญิงพัชรา ลือล้ำ เด็กหญิงภัทรกร วิสาร เด็กหญิงยุพารัตน์ รัตถาพล รางวัลระดับ เหรียญทองแดง การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • นางสาวปริศนา หุ่นเที่ยง นางสาวปิยฉัตร กลิ่นนวล นางสาวมลฤดี จันทร นางสาวสุพรรษา ไขศรีมน นางสาวอัญชลี สีหานาม รางวัลระดับ เหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • เด็กหญิงกัลยาณี พันธม เด็กหญิงลลิตา เจิมขำ เด็กหญิงวรรวิษา ศรศิลป์ เด็กหญิงสุพรรษา ศรศิลป์ เด็กหญิงอภิวดี หล้าหลั่ง รางวัลระดับ เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • นางสาวนริศา เอี่ยมเย็น นางสาวนฤมล มุ่งดี นางสาวพิกุล แซ่กือ นางสาววัลย์พัทธ์ เอี่ยมสุวรรณ นางสาวหทัยพรรณ ปิ่นกลอย รางวัลระดับ เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • นายกิตติเดช คำสนอง นายจือย่างกุ๋ย วงศ์ธีรภาพ นางสาวฉัตรลดา แจ่มหม้อ นางสาวชลิตา สังข์คต นายชัชวาลย์ สุวิพันธ์ นายธงชัย นาคสังข์ นายธนกร หนองหาญ นายธนพล บัวพรม นายธนวัตร์ เกลียวทอง นายนรพล เจริญชัย นายปฏิภาณ สมีนาง นางสาวปัญญารัตน์ ใหลทา นางสาวปาริฉัตร หลิมชัย นางสาวรัตนากร สารทอง นางสาวรัศมี ทิวคู่ นายวรชาติ สิงห์ใส นายศิฬาวุฒิ เรืองเดช นายศุภชัย นุชเจริญ นายสรศักดิ์ ภูมิศรี นางสาวอารียา เพียรรัตน์ รางวัลระดับ เหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • เด็กชายวันประทีป ทุมวงษ์ รางวัลระดับ เหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • นางสาววาสนา รุจิแก้ว รางวัลระดับ เหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • เด็กชายณัฐพงศ์ รอดเป้า เด็กหญิงวรรณนิศา จูม่วง รางวัลระดับ เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • นางสาวพรรณี รัตนวงค์ นายอมรชัย วิชานำ รางวัลระดับ เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี

 • เด็กหญิงพัณณิตา แท้เที่ยง รางวัลระดับ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • นางสาวศรันยา นครแสน รางวัลระดับ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • นายเกริกก้อง ทินปาน รางวัลระดับ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • เด็กหญิงดลพร ดารา รางวัลระดับ เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • นางสาวน้ำฝน อิ่มคำมาก รางวัลระดับ เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • นางสาวเพ็ญวดี เดชอุดม รางวัลระดับ เหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • นางสาวชนาภา คำบู้ นางสาวชลณิชา วิราพร นางสาวพัชรี รุ่งเปี่ยม นางสาวสายชล แสงบุญเรือง นางสาวสุภารัตน์ ทองจันเอก รางวัลระดับ เหรียญทองแดง การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • เด็กชายกิตติศักดิ์ ชาปู่ เด็กหญิงอภิสรา ดอนไพรนุช รางวัลระดับ เหรียญทองแดง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • นางสาวพรปวีณ์ อ่อนทอง รางวัลระดับ เหรียญทองแดง การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • นางสาวธนพร ผุยพอกสิน นางสาวสุจิวรรณ เขินไพร รางวัลระดับ เหรียญทองแดง การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • นายธนวัตร์ เกลียวทอง นายพีรพล ศรศิลป์ รางวัลระดับ เหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • เด็กชายประวุฒิ รอดอนุ เด็กชายอนนท์ จีนใจเย็น เด็กหญิงแพรวา เครืออินทร์ รางวัลระดับ เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • เด็กชายปรินทร์ สิริกุลพิวัฒน์ เด็กชายวัชรพล วัฒนาธัญพิศิษฐ์ นายเจริญ ม้าเจริญตระกูล รางวัลระดับ เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • เด็กหญิงกัลยาณี พันชม เด็กหญิงสุพรรษา ศรศิลป์ เด็กหญิงอภิวดี หล้าหลั่ง รางวัลระดับ เหรียญเงิน ชนะเลิศ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • นางสาวนันทิชา สวนแก้ว นางสาวโชติมณี พรมดี นางสาวโยธกา กอบสาริกรรม รางวัลระดับ เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ ดอนแป๊ะ เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ หนชัย เด็กหญิงรุ่งนภา ภักดีน่วม รางวัลระดับ เหรียญทองแดง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • นางสาวกมลลักษณ์ สันทัด นางสาวพรพรรณ พันธะสา นางสาวสิริวิมล ศรีอินทร์ รางวัลระดับ เหรียญทองแดง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • นางสาวขวัญธิดา เดชอุดม นางสาวศิวะพร พึ่งช้าง นางสาวเบญจมาศ ปาระพิมพ์ รางวัลระดับ เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การนำเสนอกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ : Active Learning

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า เด็กหญิงอภิวดี หล้าหลั่ง เด็กหญิงสุพรรษา ศรศิลป์ และเด็กหญิงกัลยาณี พันชม ได้ผ่านการนำเสนอกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ : ActiveLearning รายการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ รางวัล เหรียญทอง โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เชิงรุก : Active Learning ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เดือนกันยายน ๒๕๖๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

รางวัลชมเชย การประกวด OTOP Junior Contest ประเภทอาหาร

กลุ่มต้นกล้าโกสัมพีวิทยา โรงเรียนโกสัมพีวิทยา ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด OTOP Junior Contest ประเภทอาหาร ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดย กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

รางวัลชมเชย การประกวด OTOP Junior Contest ประเภทอาหาร

กลุ่มต้นกล้าโกสัมพีวิทยา โรงเรียนโกสัมพีวิทยา ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด OTOP Junior Contest ประเภทอาหาร ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดย กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.๔ –ม.๖ ระดับชาติ

นางสาวอัญชลี จันทะเสน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.๔ –ม.๖ การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปี ๒๕๖๐ ระดับชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.๔ –ม.๖ ระดับภาคเหนือ

นางสาวอัญชลี จันทะเสน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.๔ –ม.๖ การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปี ๒๕๖๐ ระดับภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • นางสาวอัญชลี จันทะเสน รางวัลระดับ เหรียญทอง การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.๔ –ม.๖ การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปี ๒๕๖๐ ระดับภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • รางวัลระดับ เหรียญทอง การแข่งขันละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑ –ม.๖ การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปี ๒๕๖๐ ระดับภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑. นายกฤษฎา มีศรี ๒. เด็กชายจารุกิตติ์ บัวพรม ๓. นายชนสรณ์ พุ่มพวง ๔. นางสาวชุติมา มะปะโพธิ์ ๕. นายธีรโชติ วงษ์ศาจุ้ย ๖. นางสาวนฤมล โยธาธรรม ๗. นายพิษณุ เวกสูงเนิน ๘. เด็กชายภาณุวัฒน์ ชัยมงคล ๙. นายภานุวัฒน์ ชนชนะ ๑๐. นางสาวรักธนา แซ่ม้า ๑๑. นางสาวรัตนา ขวัญมา ๑๒. นางสาวลักขณา ดอกไม้ ๑๓. เด็กชายวัชระ ยี่โพธิ์ ๑๔. นายวีระชัย โสมา ๑๕. นายสรศักดิ์ ภูมิศรี ๑๖. นายอรรถพล ณรงค์เปลี่ยน ๑๗. นางสาวอาทิตยา ศักดิ์ทอง ๑๘. นางสาวอารยา ปานน้อย ๑๙. นางสาวอำพร ขวัญมา ๒๐. นางสาวเพ็ญนภา อาจสาริกร

 • นางสาวอัญชลี จันทะเสน รางวัลระดับ เหรียญทอง กิจกรรม การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.๔ –ม.๖ การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปี ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • รางวัลระดับ เหรียญทอง การแข่งขันละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑ –ม.๖ การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปี ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ ๑. นายกฤษฎา มีศรี ๒. เด็กชายจารุกิตติ์ บัวพรม ๓. นายชนสรณ์ พุ่มพวง ๔. นางสาวชุติมา มะปะโพธิ์ ๕. นายธีรโชติ วงษ์ศาจุ้ย ๖. นางสาวนฤมล โยธาธรรม ๗. นายพิษณุ เวกสูงเนิน ๘. เด็กชายภาณุวัฒน์ ชัยมงคล ๙. นายภานุวัฒน์ ชนชนะ ๑๐. นางสาวรักธนา แซ่ม้า ๑๑. นางสาวรัตนา ขวัญมา ๑๒. นางสาวลักขณา ดอกไม้ ๑๓. เด็กชายวัชระ ยี่โพธิ์ ๑๔. นายวีระชัย โสมา ๑๕. นายสรศักดิ์ ภูมิศรี ๑๖. นายอรรถพล ณรงค์เปลี่ยน ๑๗. นางสาวอาทิตยา ศักดิ์ทอง ๑๘. นางสาวอารยา ปานน้อย ๑๙. นางสาวอำพร ขวัญมา ๒๐. นางสาวเพ็ญนภา อาจสาริกร

 • นางสาวธนพร ผุยพอกสิน นางสาวสุจิวรรณ เขินไพร รางวัลระดับ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.๔ –ม.๖ การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปี ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • นายธนกร หนองหาญ นายธนวัตร เกลียวทอง รางวัลระดับ เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๑–ม.๖ การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปี ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ทีม โกสัมพีวิทยา ๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการตัดต่อคลิปวิดีโอ (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖) หัวข้อ “สื่อส่งเสริมการเรียนรู้” ภายใต้โครงการ การพัฒนาโรงเรียนชุมชนยุคใหม่ ผ่านระบบเครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลคลองน้ำไหล (โรงเรียนบ้านบึงหล่ม) นางสาวธนพร ผุยพอกสิน นางสาวสุจิวรรณ เขินไพร นายธนกร หนองหาญ นายธนวัตร เกลียวทอง

 • ทีม โกสัมพีวิทยา ๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการสร้างหนังสืออิเล็กรอนิกส์ (E-book) (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖) หัวข้อ “สื่อส่งเสริการเรียนรู้” ภายใต้โครงการ การพัฒนาโรงเรียน ชุมชนยุคใหม่ผ่านระบบเครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลคลองน้ำไหล (โรงเรียนบ้านบึงหล่ม) นางสาวธนพร ผุยพอกสิน นางสาวสุจิวรรณ เขินไพร

 • รางวัลระดับ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๔ –ม.๖ การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปี ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ นายทองสุข สินธพเรืองกุล นางสาวแสงระวี ต๊ะถาวงค์

 • รางวัลระดับ เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น ม.๔ –ม.๖ การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปี ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ นางสาวอัญชลี จันทเสน

 • รางวัลระดับ เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.๔ –ม.๖ การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปี ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ นายธนาวุฒิ สังขทรัพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มอบเกียรติบัตรให้ไว้ เพื่อแสดงว่า นางสาวนริศรา ถาวร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาไทย โครงการบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยสู่ชุมชน โปรแกรมวิชาภาษาไทย ประจำปี 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ 2563