ผลงาน รางวัล ครู โรงเรียนโกสัมพีวิทยา

ปีีการศึกษา ๒๕๖๒

การนำเสนอกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ : Active Learning

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นางสาวแสงนาวี ฉิมมากรม ได้ผ่านการนำเสนอกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ : ActiveLearning เป็นที่ปรึกษารายการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ รางวัล เหรียญทอง โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เชิงรุก : Active Learning ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เดือนกันยายน ๒๕๖๒

บุคคลดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนจังหวัดกำแแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร ขอมอบโล่ห์เชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงว่า สิบเอกหญิงอรพิน แจ้งเจน เป็นบุคคลดีเด่น ที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ให้ไว้เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๒ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ เดือนกันยายน ๒๕๖๒

การประกวดบทความ "ชีวิตของฉันกับความสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร"

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด มอบโล่ห์รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดบทความ "ชีวิตของฉันกับความสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด" งานครบรอบ ๖๐ ปี ให้แก่ นางโสภิญญา ดารา ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

ปีีการศึกษา ๒๕๖๑

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภทผู้สอน

ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า นางสาวจิรพร ดาวเรือง ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภทผู้สอน โดย เลขาธิการสำนักงานลุกเสือแห่งชาติ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ปีีการศึกษา ๒๕๖๐

นายศักดิ์สิทธิ์ ถาวร ครู คศ.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • เหรียญเงินวรรคทองของการอ่าน ประเภทครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมคิดเลขเร็วระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมคิดเลขเร็วระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศเปตองหญิงรุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

นายยุทธศักดิ์ สังเกตุ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • ครูผู้ควบคุมนักเรียนแข่งขันละครคุณธรรมรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้ควบคุมนักเรียนแข่งขันละครคุณธรรมรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ ภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ครูรักการอ่านระดับทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้มีผลงานดีเด่น อำเภอโกสัมพีนคร

นายศุภรัตน์ สุราย ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

นางสายใจ ใฝ่จิต ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • ครูผู้สอนกิจกรรม “ยอดนักอ่านเชิงวิเคราะห์ตามแนว PISA” ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ได้รับ“เหรียญเงิน” การประกวดกิจกรรม “ครูส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมาตรฐานดีเด่น”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนกิจกรรม “การประกวดหนังสือเล่มเล็ก” ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนกิจกรรม “ยอดนักค้นคว้าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาในศตวรรษ ๒๑” ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนกิจกรรม “ครูผู้ส่งเสริมการอ่านและการคิดพิชิต ONET” ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดละครคุณธรรมระดับชั้น ม.๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ม.๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดละครคุณธรรมระดับชั้น ม.๑-๖ านศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากผลงาน รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดละครคุณธรรมระดับชั้น ม.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชมรมครูอำเภอโกสัมพีนคร

สิบเอกหญิงอรพิน แจ้งเจน ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • รางวัลการประกวดเรียงความดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “เยาวชนไทยร่วมใจภักดิ์ สืบสานปณิธานของพ่อ” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ (จังหวัดกำแพงเพชร) ประจำปี ๒๕๖๐ จังหวัดกำแพงเพชร
 • รางวัลการประกวดเรียงความดีมากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “เยาวชนไทยร่วมใจภักดิ์ สืบสานปณิธานของพ่อ” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ (จังหวัดกำแพงเพชร) ประจำปี ๒๕๖๐ จังหวัดกำแพงเพชร
 • รางวัลการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการรักษ์ภาษา รักษ์วัฒนธรรม เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอสวดมนต์วัดคูยาง (พระอารามหลวง) สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดกำแพเพชร
 • รางวัลการฝึกภาคสนามในผลัดที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๑ ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์
 • รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑”กิจกรรมการแข่งขันลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒”กิจกรรมการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • รางวัลเหรียญทอง วิจัยอย่างง่าย การประกวดกิจกรรมรักการอ่านเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

นางโสภิญญา ดารา ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • เหรียญทองการบันทึกสรุปการอ่าน ประเภทครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • เหรียญทองแดงวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองการเรียงร้อยถ้อยความระดับชั้น ม.๔-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันท่องอาขยานอ่านทำนองเสนาะระดับชั้น ม.๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันท่องอาขยานอ่านทำนองเสนาะระดับชั้น ม.๔-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันหนังสือเล่มเล็กระดับชั้น ม.๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันหนังสือเล่มเล็กระดับชั้น ม.๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยระดับชั้น ม.๔-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

นางสาวณัฏฐ์พลิน ไตรสินเตชากร ครู คศ.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมแข่งขันยุวบรรณารักษ์ศิลปหัตถกรรมครั้งที่๖๗ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขต๔๑ ได้รับรางวัลเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็กรางวัลเหรียญเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

นางสาวดวงรัตน์ ทองศรีกัน ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายเกรียงไกร น่วมเลิศ ครู คศ.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • คุณครูในดวงใจ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา

นางสาวรัตนา โอบอ้อม ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • ครูผ้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อคำศัพท์ ระดับชั้น ม.๔- ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

นางสาวพัชรินทร์ จันที ครู คศ.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน Crossword ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

นางสาวชณัฐา พงษ์พิทักษ์ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ระดับชั้น ม.๔-๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ระดับชั้น ม.๔-๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

นางสาวอัมรา ศรีพลายงาม ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • ครูผู้ฝึกสอนรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน Spelling bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑
 • ครูผู้ฝึกสอนรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรมการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑
 • รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดกิจกรรม งานวิจัยเพื่อการศึกษา (๕ บท) ประเภท ครูการประกวดกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่านเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑ สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑
 • ปฏิบัติหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาได้รับรางวัลระดับทอง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑
 • ปฏิบัติหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาได้รับรางวัลระดับเงิน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวจิรพร ดาวเรือง ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • อาจารย์ที่ปรึกษา ทีม โกสัมพีวิทยา ๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการตัดต่อคลิปวิดีโอ (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖) หัวข้อ “สื่อส่งเสริมการเรียนรู้” ภายใต้โครงการ การพัฒนาโรงเรียนชุมชนยุคใหม่ ผ่านระบบเครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลคลองน้ำไหล (โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
 • อาจารย์ที่ปรึกษา ทีม โกสัมพีวิทยา ๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการสร้างหนังสืออิเล็กรอนิกส์ (E-book) (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖) หัวข้อ “สื่อส่งเสริการเรียนรู้” ภายใต้โครงการ การพัฒนาโรงเรียน ชุมชนยุคใหม่ผ่านระบบเครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลคลองน้ำไหล (โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

นางสาวกัญณภัทร กันเกษร ครู คศ.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑- ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

นางรุ่งภาณี ปิติยะ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ม.๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ม.๔-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้น ม.๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้น ม.๔-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศการประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญเงินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองระดับภาคเหนือการประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ครูผู้สอนดีของชมรมครูอำเภอโกสัมพีนคร ชมรมครูอำเภอโกสัมพีนคร

นางสาวเกศแก้ว พุ่มขจร ครู คศ.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 • ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชมรมครูอำเภอโกสัมพีนคร
 • อาจารย์ที่ปรึกษา ทีม โกสัมพีวิทยา ๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการตัดต่อคลิปวิดีโอ (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖) หัวข้อ “สื่อส่งเสริมการเรียนรู้” ภายใต้โครงการ การพัฒนาโรงเรียนชุมชนยุคใหม่ ผ่านระบบเครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลคลองน้ำไหล (โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)
 • อาจารย์ที่ปรึกษา ทีม โกสัมพีวิทยา ๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการสร้างหนังสืออิเล็กรอนิกส์ (E-book) (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖) หัวข้อ “สื่อส่งเสริการเรียนรู้” ภายใต้โครงการ การพัฒนาโรงเรียน ชุมชนยุคใหม่ผ่านระบบเครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลคลองน้ำไหล (โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)
 • ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
 • ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ประเภทผู้สนับสนุน

ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า นางสาวจิรพร ดาวเรือง ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ประเภทผู้สนับสนุน โดย เลขาธิการสำนักงานลุกเสือแห่งชาติ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑