ผลงาน รางวัล ครู โรงเรียนโกสัมพีวิทยา

ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ผลงานกิจกรรม "คุรุชน คนคุณธรรม" ประเภทครูผู้สอน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ๑. นางโสภิญญา ดารา ๒. นายสมพงษ์ จูแนบ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ๑.นางสายใจ ใฝ่จิต ๒.นางสาวจิรพร ดาวเรือง ๓.นายยุทธศักดิ์ สังเกตุ ๔.นางสาวดวงรัตน์ ทองศรีกัน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

นายยุทธศักดิ์ สังเกตุ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา ม่านต๊ะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ผลงาน "นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี" ประเภทนวัตกรรมการเรียนการสอน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

นายยุทธศักดิ์ สังเกตุ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา ม่านต๊ะ ครูผู้ช่วย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ผลงาน "นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี" ประเภทนวัตกรรมการเรียนการสอน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

นางสาวจิรพร ดาวเรือง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖ ประเภทผู้สอน

ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า นางสาวจิรพร ดาวเรือง ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖ ประเภทผู้สอน โดย เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖

ปีการศึกษา ๒๕๖๓

นายยุทธศักดิ์ สังเกตุ ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทองเกียรติยศ ประเภทครูผู้สอน สาขา การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนและคุณลักษณธอันพึงประสงค์ KPPE Awards ปีการศึกษา 2563

นายยุทธศักดิ์ สังเกตุ ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทองเกียรติยศ ประเภทครูผู้สอน สาขา การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนและคุณลักษณธอันพึงประสงค์ KPPE Awards ปีการศึกษา 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร


สิบเอกหญิงอรพิน แจ้งเจน ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทบุคคล กลุ่มครูและอาจารย์ ระดับจังหวัด

สิบเอกหญิงอรพิน แจ้งเจน ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทบุคคล กลุ่มครูและอาจารย์ ระดับจังหวัด โครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม 2564 โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)


สิบเอกหญิงอรพิน แจ้งเจน ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

สิบเอกหญิงอรพิน แจ้งเจน ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องในวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564 "ครูวิถีใมห่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์ คุณธรรม ประจำชาติ" ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม 2564 โดย ชมรมครูอำเภอโกสัมพีนคร


นางโสภิญญา ดารา เป็นครูดีไม่มีอบายมุข

นางโสภิญญา ดารา เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เดือนมกราคม ๒๕๖๔

นางสาวอัมรา ศรีพลายงาม เป็นครูดีไม่มีอบายมุข

นางสาวอัมรา ศรีพลายงาม เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เดือนมกราคม ๒๕๖๔

สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

จังหวัดกำแพงเพชร มอบเกียรติบัตรให้ไว้ เพื่อแสดงว่า นายยุทธศักดิ์ สังเกตุ เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนผู้ส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรามและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ "ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว" จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดย นายเชาวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

นางสายใจ ใฝ่จิต ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ เฟอร์นิเจอร์ คิดส์ Furniture Kids มีผลการดำเนินกิจกรรมระดับ ดี ในการประกวดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs)

นางสายใจ ใฝ่จิต ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ เฟอร์นิเจอร์ คิดส์ Furniture Kids มีผลการดำเนินกิจกรรมระดับ ดี ในการประกวดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs) ตามโครงการตามพัฒนาสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ เดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

นายสมพงษ์ จูแนบ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดแผนการจัดการเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑

นายสมพงษ์ จูแนบ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดแผนการจัดการเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ ในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ เดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

นางภูริชญา คำวรรณ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดแผนการจัดการเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑

นางภูริชญา คำวรรณ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดแผนการจัดการเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ ในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ เดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

นางสาวชณัฐา พงศ์พิทักษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดแผนการจัดการเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑

นางสาวชณัฐา พงษ์พิทักษ์ ได้รัลรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดแผนการจัดการเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ ในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ เดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

สิบเอกหญิงอรพิน แจ้งเจน ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563

สิบเอกหญิงอรพิน แจ้งเจน ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับจังหวัด ประเภทบุคคล ให้ไว้ ณ วันที่ 22 กันยายน 2563 โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คุณครูอรพิน แจ้งเจน เป็นครูผู้ดำเนินโครงการ อย.น้อย ด้วยความมุ่งมั่น พัฒนา จนประสบผลสำเร็จผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม

ประกาศเกียรติคุณ คุณครูอรพิน แจ้งเจน เป็นครูผู้ดำเนินโครงการ อย.น้อย ด้วยความมุ่งมั่น พัฒนา จนประสบผลสำเร็จผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดย เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

นายยุทธศักดิ์ สังเกตุ ครูดีไม่มีอบายมุข

นายยุทธศักดิ์ สังเกตุ เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เดือนมกราคม ๒๕๖๓

สิบเอกหญิงอรพิน แจ้งเจน ครูดีไม่มีอบายมุข

สิบเอกหญิงอรพิน แจ้งเจน เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เดือนมกราคม ๒๕๖๓

โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร มอบเกียรติบัตรให้ไว้ เพื่อแสดงว่า นายยุทธศักดิ์ สังเกตุ เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนผู้ส่งผลงานบทถ่ายทำ (Story Board) และคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อ ตามโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๒

การนำเสนอกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ : Active Learning

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นางสาวแสงนาวี ฉิมมากรม ได้ผ่านการนำเสนอกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ : ActiveLearning เป็นที่ปรึกษารายการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ รางวัล เหรียญทอง โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เชิงรุก : Active Learning ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เดือนกันยายน ๒๕๖๒

สิบเอกหญิงอรพิน แจ้งเจน บุคคลดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนจังหวัดกำแแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร ขอมอบโล่ห์เชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงว่า สิบเอกหญิงอรพิน แจ้งเจน เป็นบุคคลดีเด่น ที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ให้ไว้เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๒ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ เดือนกันยายน ๒๕๖๒

นางโสภิญญา ดารา รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดบทความ "ชีวิตของฉันกับความสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร"

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด มอบโล่ห์รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดบทความ "ชีวิตของฉันกับความสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด" งานครบรอบ ๖๐ ปี ให้แก่ นางโสภิญญา ดารา ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

สิบเอกหญิงอรพิน แจ้งเจน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด

นายธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการคุรุสภา มองเกียรติบัตรให้สิบเอกหญิงอรพิน แจ้งเจน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

นางสาวจิรพร ดาวเรือง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภทผู้สอน

ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า นางสาวจิรพร ดาวเรือง ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภทผู้สอน โดย เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

นางสาวเกศแก้ว พุ่มขจร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.๔ –ม.๖ ระดับชาติ

นางสาวเกศแก้ว พุ่มขจร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.๔ –ม.๖ การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปี ๒๕๖๐ ระดับชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวเกศแก้ว พุ่มขจร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.๔ –ม.๖ ระดับภาคเหนือ

นางสาวเกศแก้ว พุ่มขจร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.๔ –ม.๖ การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปี ๒๕๖๐ ระดับภาคเหนือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวเกศแก้ว พุ่มขจร ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

นางสาวเกศแก้ว พุ่มขจร ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากผลงาน ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.๔ –ม.๖ การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปี ๒๕๖๐ ระดับภาคเหนือ โดย ชมรมครูอำเภอโกสัมพีนคร ใหม่ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

นางสาวจิรพร ดาวเรือง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ประเภทผู้สนับสนุน

ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า นางสาวจิรพร ดาวเรือง ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ประเภทผู้สนับสนุน โดย เลขาธิการสำนักงานลุกเสือแห่งชาติ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

นายศักดิ์สิทธิ์ ถาวร ครู คศ.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • เหรียญเงินวรรคทองของการอ่าน ประเภทครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมคิดเลขเร็วระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมคิดเลขเร็วระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศเปตองหญิงรุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

นายยุทธศักดิ์ สังเกตุ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • ครูผู้ควบคุมนักเรียนแข่งขันละครคุณธรรมรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้ควบคุมนักเรียนแข่งขันละครคุณธรรมรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ ภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • ครูรักการอ่านระดับทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้มีผลงานดีเด่น อำเภอโกสัมพีนคร

นายศุภรัตน์ สุราย ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

นางสายใจ ใฝ่จิต ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • ครูผู้สอนกิจกรรม “ยอดนักอ่านเชิงวิเคราะห์ตามแนว PISA” ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ได้รับ“เหรียญเงิน” การประกวดกิจกรรม “ครูส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมาตรฐานดีเด่น”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนกิจกรรม “การประกวดหนังสือเล่มเล็ก” ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนกิจกรรม “ยอดนักค้นคว้าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาในศตวรรษ ๒๑” ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนกิจกรรม “ครูผู้ส่งเสริมการอ่านและการคิดพิชิต ONET” ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดละครคุณธรรมระดับชั้น ม.๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ม.๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดละครคุณธรรมระดับชั้น ม.๑-๖ านศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากผลงาน รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดละครคุณธรรมระดับชั้น ม.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชมรมครูอำเภอโกสัมพีนคร

สิบเอกหญิงอรพิน แจ้งเจน ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • รางวัลการประกวดเรียงความดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “เยาวชนไทยร่วมใจภักดิ์ สืบสานปณิธานของพ่อ” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ (จังหวัดกำแพงเพชร) ประจำปี ๒๕๖๐ จังหวัดกำแพงเพชร

 • รางวัลการประกวดเรียงความดีมากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “เยาวชนไทยร่วมใจภักดิ์ สืบสานปณิธานของพ่อ” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ (จังหวัดกำแพงเพชร) ประจำปี ๒๕๖๐ จังหวัดกำแพงเพชร

 • รางวัลการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการรักษ์ภาษา รักษ์วัฒนธรรม เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอสวดมนต์วัดคูยาง (พระอารามหลวง) สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดกำแพเพชร

 • รางวัลการฝึกภาคสนามในผลัดที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๑ ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์

 • รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑”กิจกรรมการแข่งขันลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒”กิจกรรมการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • รางวัลเหรียญทอง วิจัยอย่างง่าย การประกวดกิจกรรมรักการอ่านเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

นางโสภิญญา ดารา ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • เหรียญทองการบันทึกสรุปการอ่าน ประเภทครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • เหรียญทองแดงวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองการเรียงร้อยถ้อยความระดับชั้น ม.๔-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันท่องอาขยานอ่านทำนองเสนาะระดับชั้น ม.๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันท่องอาขยานอ่านทำนองเสนาะระดับชั้น ม.๔-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันหนังสือเล่มเล็กระดับชั้น ม.๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันหนังสือเล่มเล็กระดับชั้น ม.๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยระดับชั้น ม.๔-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

นางสาวณัฏฐ์พลิน ไตรสินเตชากร ครู คศ.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมแข่งขันยุวบรรณารักษ์ศิลปหัตถกรรมครั้งที่๖๗ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขต๔๑ ได้รับรางวัลเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็กรางวัลเหรียญเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

นางสาวดวงรัตน์ ทองศรีกัน ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายเกรียงไกร น่วมเลิศ ครู คศ.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • คุณครูในดวงใจ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา

นางสาวรัตนา โอบอ้อม ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • ครูผ้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อคำศัพท์ ระดับชั้น ม.๔- ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

นางสาวพัชรินทร์ จันที ครู คศ.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน Crossword ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

นางสาวชณัฐา พงษ์พิทักษ์ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ระดับชั้น ม.๔-๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ระดับชั้น ม.๔-๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

นางสาวอัมรา ศรีพลายงาม ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • ครูผู้ฝึกสอนรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน Spelling bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑

 • ครูผู้ฝึกสอนรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรมการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑

 • รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดกิจกรรม งานวิจัยเพื่อการศึกษา (๕ บท) ประเภท ครูการประกวดกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่านเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑ สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑

 • ปฏิบัติหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาได้รับรางวัลระดับทอง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑

 • ปฏิบัติหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาได้รับรางวัลระดับเงิน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวจิรพร ดาวเรือง ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • อาจารย์ที่ปรึกษา ทีม โกสัมพีวิทยา ๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการตัดต่อคลิปวิดีโอ (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖) หัวข้อ “สื่อส่งเสริมการเรียนรู้” ภายใต้โครงการ การพัฒนาโรงเรียนชุมชนยุคใหม่ ผ่านระบบเครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลคลองน้ำไหล (โรงเรียนบ้านบึงหล่ม

 • อาจารย์ที่ปรึกษา ทีม โกสัมพีวิทยา ๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการสร้างหนังสืออิเล็กรอนิกส์ (E-book) (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖) หัวข้อ “สื่อส่งเสริการเรียนรู้” ภายใต้โครงการ การพัฒนาโรงเรียน ชุมชนยุคใหม่ผ่านระบบเครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลคลองน้ำไหล (โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

นางสาวกัญณภัทร กันเกษร ครู คศ.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑- ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

นางรุ่งภาณี ปิติยะ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ม.๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ม.๔-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้น ม.๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้น ม.๔-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศการประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญเงินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองระดับภาคเหนือการประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • ครูผู้สอนดีของชมรมครูอำเภอโกสัมพีนคร ชมรมครูอำเภอโกสัมพีนคร

นางสาวเกศแก้ว พุ่มขจร ครู คศ.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

 • ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชมรมครูอำเภอโกสัมพีนคร

 • อาจารย์ที่ปรึกษา ทีม โกสัมพีวิทยา ๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการตัดต่อคลิปวิดีโอ (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖) หัวข้อ “สื่อส่งเสริมการเรียนรู้” ภายใต้โครงการ การพัฒนาโรงเรียนชุมชนยุคใหม่ ผ่านระบบเครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลคลองน้ำไหล (โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 • อาจารย์ที่ปรึกษา ทีม โกสัมพีวิทยา ๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการสร้างหนังสืออิเล็กรอนิกส์ (E-book) (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖) หัวข้อ “สื่อส่งเสริการเรียนรู้” ภายใต้โครงการ การพัฒนาโรงเรียน ชุมชนยุคใหม่ผ่านระบบเครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลคลองน้ำไหล (โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 • ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

 • ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

นางสาวเกศแก้ว พุ่มขจร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.๔ –ม.๖ ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖

นางสาวเกศแก้ว พุ่มขจร ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จากผลงาน ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.๔ –ม.๖ การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปี ๒๕๕๙ ระดับชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวเกศแก้ว พุ่มขจร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.๔ –ม.๖ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๖

นางสาวเกศแก้ว พุ่มขจร ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จากผลงาน ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.๔ –ม.๖ การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปี ๒๕๕๙ ระดับภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวเกศแก้ว พุ่มขจร ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

นางสาวเกศแก้ว พุ่มขจร ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จากผลงาน ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ ๑) การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.๔ –ม.๖ การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปี ๒๕๕๙ ระดับภาคเหนือ โดย ชมรมครูอำเภอโกสัมพีนคร ใหม่ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐