ผลงาน รางวัลโรงเรียนโกสัมพีวิทยา

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา ได้รับมอบโล่รางวัลที่ 1 ระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถานศึกษาขนาดเล็ก

รับมอบโล่รางวัลที่ 1 ระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถานศึกษาขนาดเล็ก จาก นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ให้ไว้ ณ วันที่ 11 กันยายน 2562 อ่านต่อ

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา รับมอบป้ายประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดภาชนะโฟม ระดับทอง

นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบป้ายประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดภาชนะโฟม ระดับทองให้กับโรงเรียนโกสัมพีวิทยา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมทั้งเชิดชูเกียรติหน่วยงานซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้ไว้ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 อ่านต่อ

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561มีค่าพัฒนาการเพิ่มขึ้นติด 10 อันดับแรกของเขตพื้นที่

เกียรติบัตรโรงเรียนโกสัมพีวิทยา มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีค่าพัฒนาการเพิ่มขึ้นติด ๑๐ อันดับแรก (อันดับที่3) ของเขตพื้นที่ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒

โรงเรียนโกสัมพีวิทยามีผล การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยรวม ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ลำดับที่ ๘ ของจังหวัดกำแพงเพชร ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เกียรติบัตรโรงเรียนโกสัมพีวิทยามีผล การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยรวม ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ลำดับที่ ๘ ของจังหวัดกำแพงเพชร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดย ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเงิน ประจำปี ๒๕๖๐

รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระับเงินจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐

รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทอง ประจำปี ๒๕๖๐

รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

รางวัลหน่วยงาน/องค์กรที่มีผลงาน ดีเด่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

รางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๐ จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

รางวัลสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้าน ปี ๒๕๕๙

รางวัลสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นการจัดการเรียนรู้การสอนเพศวิถีศึกษารอบด้าน ปี ๒๕๕๙ จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

รางวัลเหรียญทองสถานศึกษายอดนักอ่านและส่งเสริมการคิด ประจำปี ๒๕๕๙

รางวัลเหรียญทอง “สถานศึกษายอดนักอ่านและส่งเสริมการคิด ประจำปี ๒๕๕๙” การประกวดกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ ๒๑ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙

รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด การประกวด โรงเรียนธนาคารดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

รางวัล ชมเชย ระดับจังหวัด การประกวด โรงเรียนธนาคารดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ กลุ่มมัธยมศึกษา จาก ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ศ. จังหวัดกำแพงเพชร ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙

รางวัล MOE AWARDS ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จาก กระทรวงศึกษาธิการ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

รางวัลระดับเงิน กลุ่มที่ 2 ขนาดกลาง เพื่อยกระดับการบริหารจัดการและการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๘

รางวัลระดับเงิน กลุ่มที่ ๒ (ขนาดกลาง) เพื่อยกระดับการบริหารจัดการและการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๘ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

รางวัลดีเด่นหน่วยงานที่มีผลการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

รางวัล “ดีเด่น” ในฐานะหน่วยงานที่มีผลการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙