กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นายจักราวุธ วิจบ

รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๕

นายประสพชัย ฉายขุนทด

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โครงสร้างกลุ่มงาน

โครงสร้างกลุ่มงาน

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงาน

ระเบียบและแนวปฏิบัติ

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายเร่งด่วน สพฐ.

ในส่วนที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รับผิดชอบ

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

E-Service

E-Service