กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
Nakhonratchasima Primary Education Service Area Office 5

กระดานข่าว

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประธานกรรมการผู้ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ว 17) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วย ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 และ นางวัลภา กิตติทนนท์ชัย ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ ออกตรวจและประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 จำนวน 2 ราย ได้แก่ น.ส.ณญาธวันดิ์ เกงขุนทด ผอ.โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา และ นายอนุสรณ์ มะเดื่อชุมพร ผอ.โรงเรียนบ้านทองหลาง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
อาคารอำนวยการ ชั้นที่ 1 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา 30210
044-208-148
หมายเลขภายใน
ต่อ -
22
📠 044-208-152
🔗
https://sites.google.com/korat5.go.th/dlict-2
📧
bnk@korat5.go.th