ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5

นางสาวนัทธมนพร ทับพร
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยตรวจสอบภายใน

ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมด้วยทีมบริหาร บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัด ร่วมทำกิจกรรมเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพบปะพูดคุย เพื่อมอบนโยบาย แจ้งข่าวสาร ข้อราชการที่เกี่ยวข้อง ให้รับทราบโดยทั่วกัน ก่อนแยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ณ บริเวณหน้าเสาธง

สพป.นครราชสีมา เขต 5 


วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมทีมบริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับ           ชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 8/2566 เพื่อรับฟังข้อราชการและนโยบาย

จาก สพฐ. สู่การปฏิบัติ และประชุมทีมบริหารต่อเนื่อง เพื่อหารือข้อราชการ พร้อมทั้งให้ ผอ.กลุ่ม/หน่วย   แจ้งข้อราชการและรายงานผลการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบโดยทั่วกัน

ณ ห้องประชุมบุญพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5 


วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5, ผอ.กลุ่ม/หน่วย, ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทั้ง 15 ศูนย์ฯ, ตัวแทน ก.ต.ป.น., ตัวแทนครู และตัวแทนบุคลากรในสังกัด จำนวน 59 คนเพื่อจัดทำแผนฯ ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2565 ณ บ้านดินวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา


วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมทีมบริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 42/2565 เพื่อรับฟังข้อราชการและนโยบายจาก สพฐ. สู่การปฏิบัติ และประชุมทีมบริหารต่อเนื่อง เพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ทุกกลุ่ม/หน่วย แจ้งข้อราชการและรายงานผลการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมได้รับทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งได้ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อเนื่องจากเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ณ ห้องประชุมบุญพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5 

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายขันตรี โสภาพิศ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 โดยมีแขก    ผู้มีเกียรติ และคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1 ร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมโรงเรียนด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้ นายชะโลม ตรีศักดิ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานประชุมคณะบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 5  และประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตัวแทนอำเภอ จำนวน 6 อำเภอ เพื่อแจ้ง     ข้อราชการและปรึกษาหารือ ณ ห้องประชุมบุญพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5 

             วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้นายชะโลม ตรีศักดิ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมทีมบริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."   ครั้งที่ 20/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังข้อราชการ  และนโยบาย จาก สพฐ. เวลา09.00 น. ประชุมทีมบริหารต่อเนื่อง เพื่อแจ้งข้อราชการ พร้อมทั้งให้แต่ละกลุ่ม/หน่วย แจ้งข้อราชการและรายงานผลการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

         วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้ นายปฐมเกียรติ ไชยคำ

รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์ ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5

ให้เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ขั้นตอน

การดำเนินงานต่อสาธารณะอย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และครอบคลุมทุกภารกิจตามนโยบาย

ที่ประกาศไว้ 

             Q&A

ติดต่อเรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
อาคารอำนวยการ ชั้นที่ 1 ตำบลด่านขุนทด  อำเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา  30210
044-208147
หมายเลขภายใน
ต่อ 16   
📠 044-208154
🔗 https://korat5.go.th
📧 ict@korat5.go.th