กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
Nakhonratchasima Primary Education Service Area Office 5

นางกนิษฐา ช่างถม
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5

นายสัมพันธ์ อุบลภคพงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล

างอินทิรา ศรีสรรพ์
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

นางกชพรรณ ปุยะติ
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

โครงสร้างกลุ่มงาน

โครงสร้างกลุ่มงาน


อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่


E-Service

E-Service

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
อาคารอำนวยการ ชั้นที่ 1 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา 30210
044-208-148
หมายเลขภายใน
ต่อ -

📠
044-208-152
🔗
https://sites.google.com/korat5.go.th/dlict-2
📧 apirat.na
@korat5.go.th