ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5