กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

เล่มรายงานผลการดำเนินงานฯ 2566_ฉบับเผยแพร่.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
1.เล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.pdf
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf
แผนปฏืบัติการประจำปี พ.ศ.2565.pdf
แผนปฏืบัติการประจำปี พ.ศ.2564.pdf
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563.pdf
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก.pdf

การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

1.แนวทางการดำเนินงานการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf

แนวทางการดำเนินงาน
การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553.pdf

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการขยายชั้นเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553

ระเบียบกระทรวง(จัดตั้งรวมเลิก ร.ร.).pdf

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
(จัดตั้งรวมเลิกโรงเรียน)