แนวทางการปฏิบัติ DOs & Don'ts ของบุคลากรในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 4.pdf

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานงานบุคคล

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนวยการ

กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษา

กฎหมายเกี่ยวกับหน่วยตรวจสอบภายใน

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษา

ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่