กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2566 

เอกสารประกอบแนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน

Link สรุปรายงานการเยี่ยมบ้าน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ดล.5 แบบบันทึกผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2566 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2565

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 
ประเมินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา

คำสั่งงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน