ป ฏิ ทิ น วิ ช า ก า ร

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี