ผลสรุปการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ EQ - [ONLINE] ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี | w w w . k n . a c . t h

ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถทางอารมณ์ในการดำเนินชิวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข การรู้จักความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองเพื่อการพัฒนาและการใช้ศักยภาพตนเองในการดำเนินชีวิตครอบครัว การทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ