โ ค ร ง ส ร้ า ง ห ลั ก สู ต ร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Radiological Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

: Bachelor of Science (Radiological Technology)

ชื่อย่อ : วท.บ. (รังสีเทคนิค)

: B.Sc. (Radiological Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

138 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

ระบบการจัดการศึกษา

เป็นระบบทวิภาค ใน 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

โครงสร้างหลักสูตร

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชาทักษะความเป็นมนุษย์และทักษะทางสังคม ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาทักษะปัญญาและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

  1. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาชีพรังสีเทคนิค ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต

  1. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต

**************แผนการศึกษาตลอด 4 ปี***************