แผนการย้ายเครื่อง

ขั้นตอนการเปลี่ยนเครื่อง

ช่วงเตรียมเอกสารและเตรียมการปรับเปลี่ยน

1. จัดทำบันทึกข้อความขอปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในหน่วยงานและขอเข้าพื้นที่สำรวจและทำการปรับเปลี่ยนระบบพร้อมระบุตารางวันเวลาในการเข้าสำรวจและปรับเปลี่ยน

2. เตรียมแบบฟอร์มให้กับ user เพื่อบอก service ที่ใช้งาน เช่น มีการใช้ printer หรือ scanner

3. ซักซ้อมขั้นตอนวิธีการเปลี่ยนไอพีแอดเดรสบนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ กล้องวงจรปิด หรือ server ต่างๆ

ช่วงการเข้าสำรวจพื้นที่

1. กรอกแบบฟอร์มสำรวจ google form

2. อาจต้องใช้ภาพถ่ายเพื่อจดบันทึกค่า เช่น MAC address

3. สรุปจำนวนเครื่องและอุปกรณ์ในหน่วยงาน ได้แก่

- เครื่องคอมพิวเตอร์

- เครื่องพรินเตอร์

- เครื่อง server ให้บริการ

- ระบบกล้องวงจรปิด

- Switch / access point ของหน่วยงาน

- ระบบ finger scan / ระบบแตะบัตรอื่นๆ

4. Sticker label ที่อุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้ทำการสำรวจแล้ว

- Label ที่เครื่อง user วันเวลาที่ได้สำรวจแล้ว

- Label วันเวลาที่ได้ทำการสำรวจ

- วันเวลากับผู้ใช้งานเข้าสำรวจ

- Label ที่สาย LAN ที่ต่อตรงมาจากระบบ 802.1x

5. สรุปจำนวนเครื่องที่ได้ทำการสำรวจในแต่ละวัน

6. ทดสอบการใช้งานและ เข้าพื้นที่ทำการทดสอบเชื่อมต่อเข้าระบบ