งานประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หมายเหตุ : ระบบจะปิดรับแบบสอบถามในวันที่ 16 ก.ค. 2561

เพื่อประมวลผลและรายงานให้แก่หลักสูตรทราบต่อไป

งานประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

โทรศัพท์ 02-3298000 ต่อ 3722 โทรสาร 02-3298435