งานประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โครงการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “แนวทางการจัดเก็บข้อมมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 >>> วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นมณี ขวัญเมือง รองคณบดีกำกับดูแลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ค.413 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.

...ภาพกิจกรรม..>>คลิก!!!!!www.facebook.com/media/set/?set=a.2326199604092123&type=1&l=019e0e8384

งานประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

โทรศัพท์ 02-3298000 ต่อ 3722 โทรสาร 02-3298435