หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ

มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้การแก้ปัญหาผ่านกระบวนการวิจัยเชิงนวัตกรรมในวิชาโครงงานวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะที่มีโจทย์เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังสอดแทรกการปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจและมีการพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิศวกร

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Agri-Intelligence Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Agri-Intelligence Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B. Eng. (Agri-Intelligence Engineering)

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมเกษตรให้เป็นผู้มีความรู้ทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติ สามารถเรียนรู้และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมมาใช้ได้อย่างเหมาะสม มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการพัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ ไม่ว่าจะเพื่อส่งเสริมความได้เปรียบด้านการแข่งขันระดับนานาชาติหรือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในประเทศ จำเป็นต้องใช้ ความรู้และทักษะทางวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ การออกแบบ การแก้ปัญหา รวมถึง การควบคุมการดำเนินการหรือการจัดสร้างระบบหรือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง โดยวิศวกรที่สามารถทำงานดังกล่าวได้ยังต้องมีความเข้าใจในระบบการผลิตทางการเกษตร สามารถประยุกต์ความรู้พื้นฐานและบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อแก้ปัญหาเชิงระบบ รวมถึงสามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยื่น

หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. มีการดำเนินการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมเกษตรและพัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ หลักสูตรจึงนำศาสตร์ดังกล่าวมาเป็นองค์ประกอบหลักอีกประการหนึ่ง และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศในการผลิตและพัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรในยุคใหม่

จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต : 143 หน่วยกิต
รูปแบบ : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

ประเภทของหลักสูตร
- หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบบพหุวิทยาการ
- หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบก้าวหน้าทางวิชาการ แบบพหุวิทยาการ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- วิศวกรที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรรวมถึงอาชีพที่ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมเกษตรในทุกองค์กร
- วิศวกรควบคุมการผลิต วิศวกรซ่อมบำรุง ในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และโรงงานประเภทอื่นๆ
- วิศวกรที่ปรึกษาออกแบบระบบจัดการด้านการเกษตร
- วิศวกรฝ่ายขาย เครื่องมือ เครื่องจักรด้านการเกษตร
- นักพัฒนาโปรแกรมสำหรับงานด้านเกษตรอัจฉริยะ
- อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ในสถาบันการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและหน่วยงานอิสระ
- นักการขาย เจ้าของธุรกิจ และอาชีพอิสระอื่นๆ

แผนการศึกษา