Line QR Code

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม