นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานในงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 6

ภาควิชาวิศวกรรมอาหารของแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยาภา แสงสกุล นายอทิติ วงค์ลังกา และอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร.เอกสิทธิ์ ศรีธรรม ผศ.สมัคร รักแม่ นายอำนาจ คูตะคุ จากภาควิศวกรรมอาหารในการชนะเลิศรางวัลการนำเสนอดีเยี่ยมในงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 6 The 6th National Food Engineering Conference (FENETT 2020) "Disruptive Technology in Thai Food Industry" เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

อาคารเรียนรวม 12 ชั้น (ชั้น 2 และ 3)

โรงปฎิบัติการ อาหาร CCA

ห้องปฏิบัติการ โรงอาหาร C (ชั้น 3)