NEWS

ข่าวสารจากภาควิชา

การเลือกแขนงวิชา สำหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 หลักสูตรค.อ.บ.

นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 หลักสูตรค.อ.บ. ซึ่งจะต้องทำการเลือกแขนงวิชาเพื่อศึกษาในชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป (ปีการศึกษา 2561)

ให้มาดำเนินการเลือกแขนงวิชาตามวันเวลาและสถานที่ดังนี้

  • วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
  • เวลา 13.30 - 14.30 น. 10.30 - 11.30 น. (เนื่องจากตารางสอบมีการเปลี่ยนแปลง)
  • ห้อง IE 3311 และ IE 3312

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้จาก ที่นี่

หมายเหตุ 
  1. นักศึกษาทุกคนต้องมาดำเนินการเลือกด้วยตนเอง โดยใช้ KMITL Google Account เท่านั้น
  2. หากไม่มาดำเนินการ ภาควิชาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามความเหมาะสม