อบรมเชิงปฎิบัติการ

Google Class Room**ขออภัยจำนวนผู้สมัครเต็มแล้วครับ**กำหนดการ

    • 08:30 - 09:00 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
    • 09:00 - 10.30 การสร้างชั้นเรียนใน Google Classroom
    • 10:30 - 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง
    • 10:45 - 12:00 การจัดการเนื้อหาในชั้นเรียน (การโพสต์ประกาศ, การสั่งงาน, การตรวจงาน ฯลฯ)
    • 12:00 - 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
    • 13:00 - 14:30 การใช้ Google Classroom ในมุมมองของนักเรียน (การเข้าร่วมชั้นเรียน, การส่งงาน)
    • 14:30 - 14:45 พักรับประทานอาหารว่าง
    • 14:45 - 16:30 การใช้งาน Google Classroom ร่วมกับ Application ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เช่น EDpuzzle