Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR is een actieve groep van ouders en personeelsleden die zich bezighoudt met aangelegenheden die de school betreffen. Zij mogen voorstellen doen, adviseren, besluiten nemen en worden betrokken bij de ontwikkelingen binnen de school. De directeur van de school dient over belangrijke zaken te overleggen met de MR.

Bevoegd gezag en GMR

De Klinker valt, samen met alle openbare basisscholen in Schiedam, onder het bestuur van Stichting Primo Schiedam. Dit bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in en om de school.

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van alle openbare basisscholen in Schiedam. Vanuit de MR neemt zowel een lid van de personeelsgeleding, als een lid van de oudergeleding deel aan de GMR.

Lid worden van de MR?

De Klinker vindt betrokkenheid van ouders en van leerkrachten bij het wel en wee van kinderen en de school van groot belang. Belangstelling voor deelname aan de MR of het bijwonen van openbare vergaderingen van de MR. wordt erg gewaardeerd. De MR vergadert 5 à 6 keer per schooljaar.

De zittingsduur in de MR is drie jaar. Na deze periode worden verkiezingen uitgeschreven. Zittende leden kunnen zich verkiesbaar stellen en nieuwe leden kunnen zich aanmelden.

Samenstelling

De MR van De Klinker bestaat uit 12 leden: 6 leden van het personeel (leerkrachten) en 6 ouder(s)/verzorger(s)).

Tijdens de vergaderingen van de MR is de directeur van de school aanwezig als adviserend lid. Voor vragen of opmerkingen over zaken die de MR betreffen, kunt u contact opnemen met één van de MR-leden. Of u kunt een bericht sturen: Postadres MR.: Bernardus IJzerdraatsingel 1, 3123 CC Schiedam, e-mailadres MR: secretariaatmr@klinkerschiedam.nl

Voor algemene informatie over de MR. kunt u kijken op: www.medezeggenschapsraden.nl