ประวัติสถานศึกษา

โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนรัฐบาล ฉบับลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เปิดทำการเรียนการสอนปีแรกในปีการศึกษา ๒๕๑๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ม.ศ.๑) จำนวน ๑ ห้องเรียน นักเรียน ๑๘ คน ครู ๒ คน นักการภารโรง ๑ คน โดยอาศัยเรียนที่ โรงเรียนบ้านโคกสีซึ่งขณะนั้นสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีนายประสาสดิ์  ดำรงกิจ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโคกสี รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ปลายปีการศึกษา ๒๕๑๙ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นายบุญยงค์  สมบูรณ์มนัสชัย มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาและได้แต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่ในเวลาต่อมา ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้ย้ายมาทำการเรียนการสอน ณ สถานที่ปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากตัวอำเภอบัวใหญ่ ๑๔ กิโลเมตร ไปตามถนนสายบัวใหญ่ – ชัยภูมิ แล้วแยกไปตามถนนโคกสี – ปะคำ ที่สี่แยกบ้านขุนทอง ๔๐๐ เมตร มีพื้นที่ ๖๐ ไร่ ๒ งาน ๘๘ ตารางวา 


มีมาตฐานสากล ฝึกฝนวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี 
๑. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ความสามารถในการแข่งขัน พร้อมเข้าสู่เส้นทางอาชีพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ เป็นคุณลักษณะที่สำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ บนพื้นฐานความเป็นไทย

๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น               

๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการจัดองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

๔. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๕. พัฒนา สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำงานแบบมีส่วนร่วม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้สำหรับการดำรงชีวิต "อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา"

"บัณฑิต ย่อมฝึกตน" 

๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขัน พร้อมเข้าสู่เส้นทางอาชีพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ เป็นคุณลักษณะที่สำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ บนพื้นฐานความเป็นไทย

๒. ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรมและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

๓. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ และการจัดองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนา สามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำงานแบบมีส่วนร่วม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้สำหรับการดำรงชีวิต ๑. พัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์และสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑

๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม

๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล

๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน

๕. พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

๖. การประกันคุณภาพการศึกษา 

เพลงประจำโรงเรียน

...ถิ่นเราน้ำตาลเหลือง เรืองรอง

ทุกคนปองร่วมรักสมัครสมาน

เกล็ดลิ้นวิทยา เลื่องชื่อมานาน

เป็นสถานศึกษาวิชาดี...

...เป็นพลเมืองดี มีศีลธรรม นำความรู้

ช่วยเชิดชู สร้างสถาบัน ให้เด่น

กิจการงานเราสันทัดจัดเจน

เปรียบดังเช่น ไพรพฤกษ์ที่เขียวขจี

...การกีฬาเราเด่นเป็นที่หนึ่ง

ทุกคนซึ้งในน้ำใจน้องพี่

แม้เรื่องเรียนเราก็เพียรสุดชีวี

ถิ่นเรานี้เกล็ดลิ้นวิทยา... 


คำร้อง ทำนอง โดย อ.ชาตรี ดีทองหลาง 


ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่

 เลขที่ 45 ม.1  ต.ขุนทอง อ. บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   

302120