ประกาศโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาปี67.pdf

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา

ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการเสาวภาคย์ สืบสาย

เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันสุนทรภู่

และวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษ 

กิจกรรมวันไหว้ครู 

ประจำปีการศึกษา 2566

ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 

ประจำปีการศึกษา 2566 

ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 

ประจำปีการศึกษา 2566 

สรุปเหรียญรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 

ระดับชาติ

การศึกษาคือการพัฒนาชีวิตและสังคม

     ภายในปีการศึกษา ๒๕๖ โรงเรียน. เป็นต้นแบบการมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับสังคมพหุวัฒนธรรม มีภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมดี องค์กรมีการพัฒนารอบด้าน ก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ ๒๑ ผู้เรียนสามารถในการแข่งขัน มุ่งสู่นวัตกรรมไทยแลนด์ ๔.๐ มีทักษะ ๓Rs ๘Cs บนหลักของพหุปัญญา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพมาตรฐานสากล เป็นพลโลก เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ “ 

ปฏิบัติการสอนประจำวิชา

กิจกรรมปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม

Active Learning

กิจกรรม PLC

การนิเทศการสอน

แบบประเมินความพึงพอใจ