กลุ่มนโยบายและแผน

Policy and Planning Group

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มนโยบายและแผน

ภาพกิจกรรม กลุ่มนโยบายและแผน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประชุมวิเคราะห์ และกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมธนา ภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางศิริญา ถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมโขงเจียม 2 อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

>>>ดูรูปภาพทั้งหมด<<<

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี สพม.29

แผนปฏิบัติการ ปี 2559

แผนปฏิบัติการ ปี 2560

แผนปฏิบัติการ ปี 2561

แผนปฏิบัติการ ปี 2562

ข้อมูลสารสนเทศ สพม.29

เล่มสารสนเทศ 2561.pdf
เล่มสารสนเทศ 2562.pdf

ข่าวการศึกษา