การจัดการความรู้ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

KM : Knowledge Management Secondary Area Ubon Ratchathani Amnat Charoen

Carousel imageCarousel image

เอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

  • ระบบแจ้งผลการทดสอบ O-NET ออนไลน์ สพม.29 ปีการศึกษา 2562 https://bit.ly/2w7wceS

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทบทวนความรู้ ความเข้าใจ กับแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จัดทำโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้ครูได้ทบทวนความรู้ระหว่างหยุดทำการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ในกรณีทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตร จาก สพม.29 ทางอีเมล์ที่ท่านบันทึกเข้าทดสอบครับ https://forms.gle/mH8QyhJYqDjG2zVf7

คลิปวีดิโอ

WAT PA PHOTIYAN | วัดป่าโพธิญาณ |Ubon Ratchathani


Pattaya noi ( พัทยาน้อย )