TEACHER

E-PORTFOLIO

ครูอรัญญา บรรณกิจ

ครู ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.(คณิตฯ), กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

ครูจีรภา อาคม

ครู ชำนาญการพิเศษ

วท.บ.(วิทย์), กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ครูมณฑกานต์ บุ่งเสน่ห์

ครู ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ), ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)

ครูคมลิขิต นามไว

ครู ค.ศ.1

พธ.บ.(สังคมฯ), ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ครูอภิเดช ธิตะปัน

ครู ค.ศ.1

ศษ.บ.(ศิลปะ)


ครูณัชชา ปัสสาสัย

ครู ค.ศ.1

ค.บ.(ภาษาไทย)

ครูจักรภพ พุทธลา

ครู ค.ศ.1

ค.บ.(พลศึกษา)

ครูขนิษฐา พงษ์ศรี

ครูผู้ช่วย

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ครูระพีพัฒน์ หาญโสภา

ครู คศ.1

พธ.บ.(การสอนภาษาไทย)ศศ.ม.(ภาษาและวรรณกรรมไทย)ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา)