ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพม.29

Data Information For Education Secondary Area 29

จำนวนโรงเรียน จำแนกตามจังหวัด

จำนวนนักเรียน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

  1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
  2. ขนาดโรงเรียน

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

  1. ข้อมูลจำนวนอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง ปีการศึกษา 2562