ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกลูกจ้างของคณะสัตวแพทยศาสตร์
(จ้างเหมารายเดือน)

ตำแหน่งผู้สนับสนุนสัตวแพทย์

https://kku.world/77fjd

ตำแหน่งพนักงานเวชระเบียน

https://kku.world/ex5ke

รายชื่อผู้ผู้ผ่านการคัดเลือกและ
มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

https://kku.world/a8ur8


ข่าวสารและกิจกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม

เวลาทำการ
(ในเวลาราชการ) วัน
จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (พักกลางวัน 12.00 -13.00 น.)
(นอกเวลาราชการ) วันจันทร์ - วันศุุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 น. (พักกลางวัน 12.00 - 13.00 น.)
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 20.00 น. (พักกลางวัน 12.00 - 13.00 น.)
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 16.00 น. (พักกลางวัน 12.00 -13.00 น.)