วางรูปภาพที่นี่.pptx
2.1 personบริการวิชาการ

การทำบัตรบริการทำบัตร

วันจันทร์ถึงศุกร์

08.30-19.30 น.

ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

เปิดทำการ 7.00-20.00 น.

ติดต่อห้องเวชระเบียน อาคารสัตววิทยรักษ์

ทำบัตรใหม่

 1. เขียนประวัติในใบฟอร์มขอมีเวชระเบียน โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำประวัติใหม่
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่เวชระเบียน รับบัตรคิว และแนะนำท่านให้นำสัตว์ป่วยไปยังหน่วยตรวจโรค
 3. ชั่งน้ำหนักสัตว์ป่วยทุกครั้งที่มารับการรักษา
 4. กรุณาพาสัตว์ป่วยไปรอยังหน่วยตรวจโรคตามคำแนะนำ
 5. รอพบสัตวแพทย์ตามลำดับคิว
 6. รับใบนัดหมาย และใบสั่งยา พร้อมยื่นชำระค่าใช้จ่าย
 7. รับใบนัดหมาย และใบสั่งยา พร้อมยื่นชำระค่าใช้จ่าย

ค้นประวัติเก่า

 1. ยื่นบัตรโรงพยาบาลหรือใบนัดตรวจโรคพร้อมแจ้งอาการ ณ ห้องเวชระเบียน
 2. รับบัตรคิว เพื่อทราบลำดับการตรวจ
 3. ชั่งน้ำหนักสัตว์ป่วยทุกครั้งที่เข้ามารับการรักษา
 4. กรุณาพาสัตว์ป่วยไปรอยังหน่วยตรวจโรคตามคำแนะนำ
 5. รอพบสัตวแพทย์ตามลำดับคิว
 6. รับใบนัดหมาย และใบสั่งยา พร้อมยื่นชำระค่าใช้จ่าย
 7. รอรับยาและตรวจสอบความถูกต้อง

คลินิกโรคผิวหนัง

คลินิกโรคตา

คลินิกโรคประสาท

ccu

คลินิกโรคผิวหนัง

คลินิกโรคตา

คลินิกโรคประสาท

ccu