ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศ/ข่าวสาร

สำหรับโรงเรียนและครูพี่เลี้ยง


สำหรับอาจารย์นิเทศ


คู่มือและแบบประเมิน

"Experience without theory is blind, but theory without experience is mere intellectual play."

- Immanuel Kant