ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561

  1. แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการ1พย 60
  2. แผนปฏิบัติการ 2561 ปรับ 30 ต.ค.60 (ฉบับสมบูรณ์)
  3. แผนBSCปรับ1พย60
  4. คำอธิบายตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ (สมศ.)
แนวทางการเขียนรายงานSAR.pdf
คู่มือการประเมินคุณภาพ-web.pdf
แนวทางการเขียน sar 61.pdf