การจ่ายเงินออนไลน์ และการออกใบเสร็จรับเงิน

(Online Payment and Issue a receipt)

แบบแจ้งข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน

Request receipt Form (Click)

https://forms.gle/ZLUq8G833kLoq6bR9

หรือสแกนเพื่อแจ้งข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงินOr scan QR code to fill the form

การสแกนจ่ายเงินออนไลน์

Online Paymemt Scan

เข้าบัญชี เงินรายได้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่าธรรมเนียมสอบวิทยานิพนธ์

(Thesis)

ค่าธรรมเนียมสอบ

วัดคุณสมบัติ

(Qualifying Examination)

เงินบริจาคทุนการศึกษา

(Donation)

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

(Training)


ค่าลงทะเบียน

ประชุมวิชาการ

(Academic conference)

ค่าบำรุงสถานที่

ที่จอดรถ

(Parking Place)

ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ

(Laboratory)

ค่าปรับห้องสมุด

(Fine, Library)

ค่าปรับผิดสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย

สำหรับกรณีมีค่าปรับ

เกินกำหนดชำระเท่านั้น


ค่าเช่าร้านค้า

(Rental fee)

ค่าประกันสัญญา ห้าง/ร้าน

(Contract Insurance)

ค่าอื่นๆ

(Other values)

การติดต่อเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน

หน่วยคลังและพัสดุ งานบริหารทั่วไป

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Faculty of Public Health

Khon Kaen University

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน : ฝ่ายการเงิน คณะสาธารณสุขศาสตร์


นางสาววีรินทณ์ ขันธะติวงศ์

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

โทร. 043-424820 ต่อ 42820 ภายใน: 42820

E-mail: weerin@kku.ac.th

ID line: weerinpk


นางสาวจิราพร บุญจวง

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป

โทร. 043-424820 ต่อ 42819 ภายใน: 42819

E-mail: jirabo@kku.ac.th