TCAS-2564

ลิงค์ Zoom Meeting ในการสอบสัมภาษณ์ TCAS

รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564

1. ทุน พสวท. : ขอนำส่งลิ้งค์ Zoom Meeting ในการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ของทุน พสวท. และกำหนดวันซักซ้อม พร้อมลิ้งค์ ดังนี้

1.1 วันจริง

- วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 08:30 น.

: ลิงค์สัมภาษณ์ Click!

-> Meeting ID: 974 4125 3435

-> Passcode: 793694

1.2 วันซักซ้อม

- วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09:00 น.

: ลิงค์สัมภาษณ์ Click!

-> Meeting ID : 993 4460 4390

-> Passcode : 103116

# ผู้ประสานงาน : นางสาวจิราพัชร แสนแก้ว มือถือ 083-660-0950

2. สาขาวิชาชีวเคมี : ขอแจ้งรายละเอียดลิงค์การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ดังนี้

2.1 วันจริง : ใช้ Zoom Meeting จำนวน 1 ห้อง

- วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 08:00 - 12:00 น.

: ลิงค์สัมภาษณ์ Click!

-> Meeting ID : 921 4165 7341

-> Passcode : 422806

2.2 วันซักซ้อม

- วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น.

: ลิงค์สัมภาษณ์ Click!

-> Meeting ID : 931 6023 1876

-> Passcode : 080545

# ผู้ประสานงาน : นางสาวมลฤดี กงชัยภูมิ มือถือ 081-637-1023

3. สาขาวิชาเคมี : ขอแจ้งรายละเอียดลิงค์การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ดังนี้

3.1 วันจริง

- วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 08:30 น.

: ลิงค์สัมภาษณ์ Click!

-> Meeting ID : 979 4613 9942

-> Passcode : 292468

3.2 วันซักซ้อม

- วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09:00 น.

: ลิงค์สัมภาษณ์ Click!

-> Meeting ID : 941 5889 4118

-> Passcode : 560409


# หมายเหตุ : ให้ผู้เข้าสัมภาษณ์ลองเข้าใช้งานก่อนสัมภาษณ์ช่วงเวลา 08:30 น. และเริ่มสัมภาษณ์ 09.00 น.

# ผู้ประสานงาน : นางสุณีย์ วงษ์นารี มือถือ 087-644-9945

4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม : ขอแจ้งรายละเอียดลิงค์การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ดังนี้

4.1 วันจริง

- วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 08:00 น.

: ลิงค์สัมภาษณ์ Click!

-> Meeting ID : 980 4346 2500

-> Passcode : J9GJaa9486

4.2 วันซักซ้อม

- วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 10:00 - 12:00 น.

: ลิงค์สัมภาษณ์ Click!

-> Meeting ID : 952 1396 8944

-> Passcode : sBUL0FFU6y

# ผู้ประสานงาน : นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์ มือถือ 080-414-6333

5. สาขาวิชาชีววิทยา : ขอแจ้งรายละเอียดลิงค์การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ดังนี้

5.1 วันจริง

- วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13:00 - 17:00 น.

: ลิงค์สัมภาษณ์ Click!

-> Meeting ID : 735 161 9921

: ลิงค์สัมภาษณ์สำรอง (กรณีเกิดเหตุขัดข้องสอบสัมภาษณ์จริง) Click!

-> Meeting ID : 882 639 1350

-> Passcode : 123456

5.2 วันซักซ้อม

- วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13:00 - 17:00 น.

: ลิงค์สัมภาษณ์ Click!

-> Meeting ID : 735 161 9921

: ลิงค์สัมภาษณ์สำรอง (กรณีเกิดเหตุขัดข้องซ้อมสอบสัมภาษณ์) Click!

-> Meeting ID : 882 639 1350

-> Passcode : 123456


# ผู้ประสานงาน : นางสมบัติ กันหา มือถือ 089-573-3475

6. สาขาวิชาฟิสิกส์ : ขอแจ้งรายละเอียดลิงค์การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ดังนี้

6.1 วันจริง

- วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 07:00 น.

: ลิงค์สัมภาษณ์ Click!

-> Meeting ID : 990 5927 7299

-> Passcode : 134400

6.2 วันซักซ้อม

- วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 10:00 น.

: ลิงค์สัมภาษณ์ Click!

-> Meeting ID : 922 7852 6531

-> Passcode : 432635

# ผู้ประสานงาน : นางรมิดา จอกสำนัก มือถือ 086-2422859

7. วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี : ขอแจ้งรายละเอียดลิงค์การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ดังนี้

7.1 วันจริง

- วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09:00 น.

: ลิงค์สัมภาษณ์ Click!

-> Meeting ID : 496 574 9029

-> Passcode : 321987

7.2 วันซักซ้อม

- วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13:00 น.

: ลิงค์สัมภาษณ์ Click!

-> Meeting ID : 496 574 9029

-> Passcode : 321987

# ผู้ประสานงาน : รองศาสตราจารย์ธีระพงษ์ พวงมะลิ มือถือ 089-7641238

8. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : ขอแจ้งรายละเอียดลิงค์การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ดังนี้

8.1 วันจริง

- วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 11:30 น. เป็นต้นไป

: ลิงค์สัมภาษณ์ Click!

8.2 วันซักซ้อม

- วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 11:30 - 12:30 น.

: ลิงค์สัมภาษณ์ Click!

(ขอให้นักเรียนเข้าห้องสอบออนไลน์ตามลิงก์ที่แนบมาและให้นักเรียนเปลี่ยนชื่อใน ZOOM ให้เป็นชื่อจริง)

# ผู้ประสานงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา บุญยืด มือถือ 091-1303662

9. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ : ขอแจ้งรายละเอียดลิงค์การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ดังนี้

9.1 วันจริง

- วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 08:30 น.

: ลิงค์สัมภาษณ์ Click!

9.2 วันซักซ้อม

- วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 08:30 น.

: ลิงค์สัมภาษณ์ Click!

(ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เข้า link ดังกล่าว เวลา 8.30 น. และจะทำการสอบสัมภาษณ์เวลา 9.00 น.)

# ผู้ประสานงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล ภูผาสุข มือถือ 098-5847098

10. สาขาวิชาจุลชีววิทยา : ขอแจ้งรายละเอียดลิงค์การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ดังนี้

10.1 วันจริง

- วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 08:30 - 16:30 น.

: ลิงค์สัมภาษณ์ Click!

-> Meeting ID : 865 357 1144

-> Passcode : 831044

10.2 วันซักซ้อม

- วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 12:30 - 16:00 น.

: ลิงค์สัมภาษณ์ Click!

-> Meeting ID : 865 357 1144

-> Passcode : 831044

# ผู้ประสานงาน : นางสาวเพ็ญพักตร์ คำแก้ว มือถือ 093-3434490

11. สาขาวิชาสถิติ : ขอแจ้งรายละเอียดลิงค์การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ดังนี้

11.1 วันจริง ใช้ Zoom Meeting จำนวน 2 ห้อง ดังนี้

- วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 08:30 น.

(1) ห้องสำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ วิชาเอกสถิติศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้

: ลิงค์สัมภาษณ์ Click!

-> Meeting ID : 982 6242 8225

-> Passcode : 12345

(2) ห้องสำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ วิชาเอกสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้

: ลิงค์สัมภาษณ์ Click!

-> Meeting ID : 954 5908 6579

-> Passcode : 12345

11.2 วันซักซ้อม ใช้ Zoom Meeting จำนวน 2 ห้อง ดังนี้

- วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13:30 น.

(1) ห้องสำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ วิชาเอกสถิติศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้

: ลิงค์สัมภาษณ์ Click!

-> Meeting ID : 928 8785 4625

-> Passcode : 12345

(2) ห้องสำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ วิชาเอกสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้

: ลิงค์สัมภาษณ์ Click!

-> Meeting ID : 981 6478 4734

-> Passcode : 929392


# ผู้ประสานงาน : อ.ดร.วรรณพร จันโทภาส มือถือ 091-7159595 (สถิติ)

# ผู้ประสานงาน : อ.ธรรณญพร น้อยพลับ มือถือ 094-5365558 (สารสนเทศสถิติฯ)

12. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ : ขอแจ้งรายละเอียดลิงค์การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ดังนี้

12.1 วันจริง ใช้ Zoom Meeting จำนวน 3 ห้อง ดังนี้

- วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564

(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังนี้

: ลิงค์สัมภาษณ์ Click! (เวลา 08:30 น.)

-> Meeting ID : 991 1188 8690

-> Passcode : cs2564

(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายละเอียดดังนี้

: ลิงค์สัมภาษณ์ Click! (เวลา 08:30 น.)

-> Meeting ID : 959 2789 5700

-> Passcode : 603749

(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้

: ลิงค์สัมภาษณ์ Click! (เวลา 08:00 น.)

-> Meeting ID : 998 1682 9965

-> Passcode : 197056

# ผู้ประสานงาน : นางเนตรนรินทร์ ชนะบัว มือถือ 064-4249552


12.2 วันซักซ้อม ใช้ Zoom Meeting จำนวน 3 ห้อง ดังนี้

- วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา

(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังนี้

: ลิงค์สัมภาษณ์ Click! (เวลา 10:30 น.)

-> Meeting ID : 942 7053 4437

-> Passcode : 524238

(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายละเอียดดังนี้

: ลิงค์สัมภาษณ์ Click! (เวลา 10:30 น.)

-> Meeting ID : 932 5625 3828

-> Passcode : 172641

(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้

: ลิงค์สัมภาษณ์ Click! (เวลา 10:30 น.)

-> Meeting ID : 958 0128 9985

-> Passcode : 501600

# ผู้ประสานงาน : นางเนตรนรินทร์ ชนะบัว มือถือ 064-4249552