TCAS-2564

ลิงค์ Zoom Meeting ในการสอบสัมภาษณ์ TCAS

รอบที่ 2.2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2564

1. วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี : ขอแจ้งรายละเอียดลิงค์การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ดังนี้

1.1 วันซักซ้อม

- วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:00 น.

: ลิงค์สัมภาษณ์ Click!

-> Meeting ID : 496 574 9029

-> Passcode : 321987

1.2 วันจริง

- วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:30 น.

: ลิงค์สัมภาษณ์ Click!

-> Meeting ID : 496 574 9029

-> Passcode : 321987

# ผู้ประสานงาน : รองศาสตราจารย์ธีระพงษ์ พวงมะลิ มือถือ 089-7641238