Department of Biochemistry

Faculty of Medicine

Khon Kaen University

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • โครงการสัมมนาปรับปรุงการเรียนการสอน ภาควิชาชีวเคมี ประจำปี 2561 วันที่ 11-13 มิถุนายน 2561